Јавни позив за финансирање/суфинансирање камате краткорочних пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Ћуприја у 2020. години

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл.општине Ћуприја“, бр. 8/17) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2020. год. донетог на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној дана 08.05.2020. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.19/20), а по датој претходној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.320-40-2501/2020-09 од 22.04.2020. год. на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда, Начелник Општинске управе општине Ћуприја расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање/суфинансирање камате краткорочних пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на територији
општине Ћуприја у 2020. години

Средства из овог позива су намењена за очување, подстицање, унапређење и развој пољопривредне производње на територији општине Ћуприја у виду мере подршке финансирања/суфинансирања камате краткорочних пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним газдинставима. Укупна средства предвиђена за ову меру подршке су ограничена и износе 2.000.000,00 динара. Средствима из овог позива неће се субвенционисати камате пољопривредних кредита код којих Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, преко пословних банака, субвенционише део камате, а на основу Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку (,,Службени гласник РСˮ, бр. 48/17, 88/17, 84/18, 23/19 и 27/20). Јавни позив траје до утрошка предвиђених средстава за ову намену, а најкасније до 30.11.2020. год.
Средства ће се одобравати по редоследу подношења захтева. Субвенционисаће се камате кредита за следеће намене: за набавку репроматеријала (семенска роба, расад, садни материјал, ђубриво, средства за заштиту, сточна храна и др.), набавку нове пољопривредне механизације, машина и опреме за пољопривредну производњу и набавку опреме за припрему и производњу сточне хране, опреме за чување, прераду и пласман пољопривредних производа, стада, инвестиције у пчеларство и остало.

Захтев
Јавни позив
Обавештење о сукобу интереса