ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21), чл 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023. годину закљученог између Националне службе за запошљавање Филијале Јагодина и Општине Ћуприја, ЛАПЗ суфинансирање и број 3101-101-4/2023 од 16.05.2023. године и Анекса 1 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023. годину, закљученог 25.10.2023. године:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијале Јагодина – Испоставе Ћуприја (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ.

 

Захтев
Јавни позив
Несубвенционисане делатности – самозапољшавање особа са инвалидитетом

Несубвенционисане делатности
Табела развијености