ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Комисија за спровођење поступка
отуђења покретних ствари у јавној својини општине Ћуприја
БРОЈ: 06-119/2022-01
ДАТУМ: 07.07.2022. године
13. Октобра бр. 7
Ћ У П Р И Ј А

На основу члана 10. и члана 42., чл. 43. и чл. 44. Одлуке о прибављању, раполагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Ћуприја („Сл. гласник општинеЋуприја“, бр. 192021) и Решења о образовању комисије за спровођење поступка отуђења покретних ствари у јавној својини Општине Ћуприја број 02-73/2022-01 од 05.07.2022. године, Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари у јавној својини општине Ћуприја дана 07.07.2022. године објављује:

Ј А В Н И О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ –РАСХОДОВАНА МОТОРНА ВОЗИЛА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Предмет отуђења су покретне ствари – расходована моторна отпадна возила која нису у возном стању, у својини Општине Ћуприја и то:

Редни број Марка и модел возила Број шасије
1. VOLVO, B10M YV31MGC17HA015593
2. VOLVO, B10M YV31MGC17HA015592

2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

Отуђење се врши у поступку прикупљања писаних затворених понуда.
Покретна ствари ближе описани у табели, смештене су у Сењу, у ул. Кнеза Лазара у близину кућног броја 192, и могу се разгледати дана 14.07.2022. године, у термину од 1000-1200 часова.
Возила се отуђују у постојећем „виђеном и затеченом стању“ збирно, без права купца на накнадне рекламације.
Коначна купопродајна цена покретних ствари биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писаних понуда.
Понуђачи су дужни да понуде цену за откуп свих отпадних возила збирно.
Купопродајна цена покретних ствари утврђена у висини најповољније понуде-највиша понуђена цена и уплатиће се у динарској противредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате.
Рок за плаћање купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.
Трошкови транспорта покретних ствари, као и други трошкови који проистекну из
реализације уговора, падају на терет купца.

Оглас