Конкурс за распореду средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2022.години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за друштвене делатности, привреду
и локални економски развој
Група за привреду и пољопривреду
Бр: сл./2022-06
23.08.2022. год.
Ћ У П Р И Ј А, 13.октобар 7

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

К О Н К У Р С
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2022. ГОДИНИ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је, на основу члана 14. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др. закон), а у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину (,,Службени гласник РС”, брoj 110/2021) и Уредбe о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 88/2022), расписало Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2022. години.

Конкурс се односи на нова инвестициона и друга улагања која обухватају:

1) набавку нове опреме за наводњавање и
2) ископ/бушење бунара у функцији наводњавања.

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети са интернет странице Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs односно са интернет странице Управе за пољопривредно земљиште

Додатне информације могу се добити позивом на бројеве телефона 011/3281541, 011/ 3348046 и 011/3282039 сваког радног дана у времену од 10.00-12.00 часова, као и на телефон Групе за привреду и пољопривреду Одељења за привреду, друштвене делатности и локални економски развој општине Ћуприја: 035/8150926.

Конкурс 2022
Обавештење
Образац пријаве за ископ бунара
Образац пријаве за опрему за наводњавање