Решење о утврђивању броја контролних и гласачких листића

На основу члана 15. и члана 28. став 3. и 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11 и 12/20 и 68/20), и на основу Решења Министарства државне управе и локалне самоуправе о закључењу Јединственог бирачког списка за подручје општине Ћуприја бр. 208-00-23/2020-26/59-249 од 05.06.2020. године, Изборна комисија општине Ћуприја, на седници одржаној дана 12.06.2020. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА КОНТРОЛНОГ ЛИСТА И ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, РАСПИСАНИМ ЗА 21.06.2020. ГОДИНЕ

1. За Изборе за одборнике Скупштине општине Ћуприја, расписане за 21.06.2020. године, штампаће се 32 контролна листа за проверу исправности гласачке кутије и 29.301. гласачки листић.
2. Број гласачких листића из става 1. овог решења обухвата број од 29.213 гласачких листића, који представља укупан број бирача у општини Ћуприја утврђен на дан 05.06.2020. године, као и 88 резервних гласачких листића, односно 0,3% укупног броја гласачких листића.

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Ивана Шћепановић, дипл. правник

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Ана Милановић, дипл. правник