Jавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину, закљученог између Националне службе за запошљавање Филијале Јагодина и Општине Ћуприја, ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА број 3101-101-8/2020 од 23.10.2020. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ЋУПРИЈА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченa одговарајућa квалификација, ради стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе укључују се незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање Филијале Јагодина Испоставе Ћуприја, која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање стручног испита.
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца. Општина Ћуприја финансира програм најдуже 12 месеци, а Национална служба пружа техничку подршку у реализацији програма.

Јавни позив можете преузети испод:

Јавни позив
Прилог 1