Jавнa набавкa мале вредности добра – набавка рачунарске опреме обликована по партијам

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-9/2020-04
Дана: 17.08.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Предмет јавне набавке je набавка мале вредности добра – набавка рачунарске опреме обликована по партијама, бр.404-4-9/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока
Одлука о додели уговора-П1
Одлука о додели уговора-П2
Одлука о додели уговора-П3

Обавештење о закљученом уговору П2
Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П3