Jавнa набавкa мале вредности услуге стручног надзора над инвестиционом одржавању објекта у својини општине Ћуприја обликоване по партијама:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-24/2019-04
Дана: 26.11.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора над инвестиционом одржавању објекта у својини општине Ћуприја обликоване по партијама: Партија 1- Прикључење производног погона на к.п нр. 4940 КО Ћуприја град Партија 2 – Реконструкција водоводне мреже на објекту кп.бр. 4940 КО Ћуприја

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговорa
Обавештење о закљученом уговору