Jaвна презентација Урбанистичког пројекта – Урбанистичко-архитектонске разраде локације за к.п.бр. 1611/1 К.О. Ћуприја-град – Археолошки локалитет „Хореум Марги“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-177/2020-05-1
Датум: 18.05.2020. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл. 91. и чл. 88. став 2 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 25.05.2020. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта – Урбанистичко-архитектонске разраде локације за к.п.бр. 1611/1 К.О. Ћуприја-град – Археолошки локалитет „Хореум Марги“, у трајању од седам дана, закључно са 01.06.2020. године, а по захтеву Општине Ћуприја, матични број 07183968, ПИБ 101375417, ул. 13. октобра бр. 7, заведен под бројем 350-177/2020-05-1 од 15.05.2020. године.
Урбанистички пројекат обухвата реконструкцију археолошког локалитета „Хореум Марги“: реконструкцију управне зграде спратности По+Пр+1, изградњу куле спратности Пр+5 и реконструкцију бедема као пешачке везе између управне зграде и куле.
Урбанистички пројекат бр. У 6/2020 од маја 2020. године је израђен од стране Д.О.О. „Домус инжењеринг“ Јагодина, ул. Светозара Марковића бр. 21, а одговорни урбаниста је Слободан Ж. Мијатовић, дипл. инж. арх. са лиценцом број 300 8904 04.
Предметна катастарска парцела број 1611/1 К.О. Ћуприја-град налази се на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и 23/18-испр.), у урбанистичкој целини: зона насељског центра, просторна целина 1.1 – ужи центар. Планирана намена к.п.бр. 1611/1 К.О. Ћуприја-град јесте површина и објекти јавне намене – култура – музеј и мањи део парцеле на северу је за становање средњих густина Б1.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекат

Шеф Одсека за урбанизам и
заштиту животне средине
Валентина Томић, дипл. инж. арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.