Јавна набавка услуга текуће поправке и одржавање код месних заједница обликоване по партијама ЈН бр. 404-8-8/2019-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-8-8/2019-04
Дана: 11.09.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне је услуга текуће поправке и одржавање код месних заједница обликоване по партијама ЈН бр. 404-8-8/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора-Партија1
Одлука о додели уговора-Партија2
Обавештење о закљученом уговору – II Партија
Обавештење о закљученом уговору – I Партија