Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 350-402/2019-05-1
ДАТУМ: 05.08.2019.год.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 3. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 др.закон) и чл.91 и чл.88.став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 10.08.2019.г. отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта за пренамену, реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта у објекат за јавну намену, дом за бригу о старим лицима, спратности По+Пр+1, на катастарским парцелама број: 2612, 2614 и 2615/1, све у КО Мијатовац, у трајању од седам дана, закључно са 17.08.2019.год, а по захтеву бр.350-402/2019-05-1 од 02.08.2019.год. Ђорђевић Татјане из Ћуприје
Урбанистички пројекат бр.тех.док. 50/2019 од 13.06.2019.год., је израђен од стране Архитектонског биро “DS design“,Ћуприја, ул. М.Новаковића, ТЦ „Сунце“, I спрат, локал бр.17, ПИБ 103494310, а одговорни пројектант је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметне к.п.број 2612, к.п.бр.2613, к.п.бр.2614 и к.п.бр.2615/1, све у КО Мијатовац, налази се на простору који је дефинисан Просторним планом општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 13/11) и Планом генералне регулације за насеље Мијатовац („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 34/14) у грађевинском подручју насеља, ЗОНА II1 – РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УРБАНИСТА
Весна Делић, дипл.пр.планер
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Валентина Томић, дипл.инж.арх.

урбанистички пројекат