Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111-8/2019-01-2
21.10.2019. године
Ћуприја

На основу члана 94. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016), закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број: 112-6426/2019 од 26.06.2019. године, 51 број: 112-8504/2019 од 28.08.2019.године и 51 број: 112-9587/2019 од 27.09.2019.године, Одлуке о организацији Општинске управе општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, брoj 33/2016 и 35/2019), Кадровског плана Општинске управе општине Ћуприја, Правобранилаштва општине Ћуприја и Службе буџетске инспекције општине Ћуприја за 2019. годину („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 26/2018 и 30/2018) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, број 12/2019, 26/2019 и 39/2019), начелник Општинске управе Општине Ћуприја, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Општинска управа општине Ћуприја
35 230 Ћуприја, ул. 13.октобар број 7

II Радна места која се попуњавају – утврђена чланом 23. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја:

У Одељењу за финансије, Одсек за јавне набавке:

1. Радно место: „Послови на припреми јавних набавки“

Звање: Млађи саветник број службеника: 1

Опис послова: Прати извршење плана јавних набавки, учествује у изради и расписивању тендера у вези јавних набавки, даје савете и мишљења о јавним набавкама, одговоран је за законито спровођење поступака јавних набавки директних корисника буџета. Утврђује стандарде и припрема извештаје у складу са Законом о буџетском систему, помаже комисији у припреми и изради конкурсне документације. Обавештава о додели уговора, сачињава Извештај и другу документацију везану за одређену јавну набавку, спроводи поступак за јавне набавке на које се закон не примењује.
Води евиденцију плаћања и прати извршења уговора, води евиденцију о додели јавних набавки, проверава да ли је јавна набавка инвестиционе природе и да ли је инвестициони план припремљен и одобрен, израђује инвестиционо техничку документацију и припрема конкурсну документацију, врши контролу ситуација и изведених радова и упоређује их са датим условима из уговора, прима и врши контролу требовања са закљученим уговорима и спецификацијама, води евиденцију о додели јавних набавки. Одговоран је за законитост спровођења поступка јавних набавки директних корисника буџета. Прати извршење плана јавних набавки индиректних корисника буџета, сачињава извештаје, спроводи поступке јавних набавки за индиректне кориснике буџета у складу са законом и обавља друге послове у складу са законом. Одговоран је за законитост спровођења поступка јавних набавки индиректних корисника буџета. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе.

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука из научних области правне, економске науке или менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, у органима градских општина, као и стручним службама и посебним организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине за обављање послова управе, положен испит за службеника за јавне набавке,познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У Одељењу за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, Одсек за локални економски развој

2. Радно место: „Послови вођења јавних инвестиција“

Звање: Саветник број службеника: 1

Опис послова: Анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за припрему и реализацију Плана капиталних улагања општине; припрема пројекте који се односе на капитална улагања у јавну инфраструктуру, дефинише пројектне задатаке за израду пројектне документације, увођење извођача у посао у име инвеститора; извештава о обиму и квалитету извршених послова; стара се о благовременој динамици реализације пројекта у складу са дефинисаним роковима; израђује динамичке планове остварења инвестиција; остварује комуникацију са извођачима радова и стручним надзором; врши проверу грађевинске документације – привремених и окончане ситуације; прати реализацију извођења грађевинских радова и учествује у пријему обављених радова; обавља послове контроле пројеката, израђује предмер и предрачун радова и врши спољну контролу техничке документације. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе.

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке или менаџмент и бизнис односно у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука из научних области биотехничке науке, грађевинско инжењерство или архитектура односно у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука из научне области биолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштиту животне средине

3. Радно место: „Регистратор регистра обједињених процедура“

Звање: Саветник број службеника: 1

Опис послова: У складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о обједињеној процедури обавља следеће послове: уноси све неопходне податке и ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу општине, омогућава доступност података о току сваког појединачног предмета, остварује сарадњу са Централним регистром обједињених процедура, омогућава преузимање у Централну евиденцију свих података, аката и документације садржаних у Регистру општине, у роковима и на начин прописан Законом и Правилником подноси пријаве за привредни преступ као и прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења, ако су испуњени Законом прописани услови, предузима друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање Регистра и обавља друге послове у складу са законом. У обавези је да прати прописе и измене прописа, одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе.

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука из научних области архитектура, грађевинско инжењерство или саобраћајно инжењерство односно у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука из научне области правне науке, природно-математичких наука из научне области гео-науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Група за имовинско-правне послове

4. Радно место: „Имовинско-правни послови-евидентирање имовине“

Звање: Саветник број службеника: 1

Опис послова: Води евиденцију о непокретностима које користе органи општине, јавна предузећа и установе, води евиденцију терета на непокретностима, обавља послове преузимања непокретности стечене наслеђем, уговором или другим правним послом. Прибавља потребну документацију и саставља записнике о стању непокретности. Издаје податке из евиденције о имовини. Води управни поступак и израђује нацрте аката из стамбене области. Припрема нацрте одлука и уговора о коришћењу и располагању имовином, прикупља документацију за упис имовине у одговарајуће јавне регистре и прикупљене податке доставља надлежном органу ради уписа. Води јединствени регистар непокретности у јавној својини општине. Обавља стручне послове за потребе органа општине и друге послове по налогу координатора групе, начелника Одељења и начелника Општинске управе. Дужан је да се стручно усавршава у складу са потребама и захтевима радног места. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је координатору групе, начелнику Одељења и начелнику општинске управе.
Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке или менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет, интернет).

У Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Група за имовинско-правне послове

5. Радно место: „Имовинско-правни послови“

Звање: Млађи саветник број службеника: 1

Опис послова: Спроводи поступак по предлогу за експропријацију, административни пренос и привремену експропријацију и доноси решења у тим поступцима, заказује и одржава расправу за споразумно одређивање накнаде за експроприсану непокретност и предузима друге управне радње предвиђене Законом о експропријацији. Спроводи поступак, доноси решења и предузима све управне радње у примени Закона о планирању и изградњи и других закона који за предмет регулисања имају грађевинско земљиште. Обавља послове у складу са Законом о становању и одржавању зграда. Води поступак за исељење и доноси решења према одредбама Закона. Обавља стручне и административне послове за рад комисије за повраћај земљишта која примењује Закон о повраћају земљишта одузетог по основу ПЗФ. Води евиденцију имовине општине Ћуприја. Припрема нацрте аката из надлежности одељења за потребе органа општине, даје стручна мишљења за доношење аката из надлежности општине. Обезбеђује законито, ажурно и тачно вођење Регистра стамбених заједница. Спроводи поступак увођења принудне управе постављањем професионалног управника. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је координатору групе, начелнику одељења и начелнику општинске управе.

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука из научних области правне науке, економске науке или менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, у органима градских општина, као и стручним службама и посебним организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине за обављање послова управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У Одељењу за инспекцијски надзор, Одсек за инспекцијске послове

6. Радно место: „ Комунални инспектор“

Број приправника: 1

Опис послова: Врши надзор над применом прописа у области комуналне делатности и области саобраћаја и одговоран је за надзор над заштитом и одржавањем комуналних објеката, контролише одржавање комуналних објеката, јавних зелених површина, улица и тротоара, одржавање комуналних инсталација, стара се о превозу у друмском саобраћају, стара се да се превоз у друмском саобраћају одвија у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају и другим прописима и врши контролу локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског превоза путника и слободног превоза ствари и ауто-такси превоза, доноси потребна решења у циљу спровођења Закона о комуналним делатностима и одлука скупштине општине и стара се о њиховом спровођењу, сачињава записнике на терену, подноси прекршајне пријаве из области комуналног надзора. Прати усаглашеност нормативних аката са важећим законским прописима, одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад одговоран је шефу одсека, начелнику одељења и начелнику општинске управе.

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистички наука из научних области правне науке или економске науке, менаџмент и бизнис односно у оквиру образовно – научног поља природно – математичких наука из научних области биолошке науке или науке о заштити животне средине и заштити на раду односно у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука из научних области биотехничке науке, инжењерство заштите животне средине, саобраћајно инжењерство или електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

НАПОМЕНА: Радни однос за радно место приправника се заснива на одређено време у трајању од 12 месеци.

III Место рада: Општинска управа општине Ћуприја, Ћуприја, ул. 13.октобар бр. 7

IV Јавни конкурс спроводе Конкурсне комисије које је именовао начелник Општинске управе општине Ћуприја

V Уз пријаву на конкурс, за горе наведена радна места кандидат подноси кратку биографију са наведеним бројем телефона, по могућности и интернет адресу за контакт и следеће доказе:

– да је пунолетан држављанин Републике Србије (уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених)
– диплому/уверење којом се потврђује прописано образовање
– уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
– потписану и оверену изјаву од кандидата да му није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа
– уверење о општој здравственој способности
– доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство)
– доказ о положеном државном стручном испиту (осим за радно место приправника)
– доказ о положеном посебном стручном испиту (за радно место под редним бројем 1)
– образац 1 – изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Напомена:

С обзиром на чл. 72. и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017,113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон), пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или државном органу и траје 6 месеци. Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.
Сходно члану 74. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017,113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон), службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено време полаже државни стручни испит до окончања пробног рада.
Сагласно члану 131. истог Закона предвиђено је да у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа. За лица која су заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или државном органу пробни рад није обавезан.
Сходно члану 131. истог Закона, за радно место под бројем 1. полагање посебног стручног испита предвиђено је на исти начин као и полагање државног стручног испита.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службеник гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе, уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1) којом се опредељује за једно од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 кандидат може преузети на писарници Општинске управе општине Ћуприја. Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе.

VI Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Након протека рока за подношење пријава, Комисија ће размотрити све пристигле пријаве и доказе и сачинити списак кандидата међу којима ће се спроводити изборни поступак. Списак кандидата потписују сви чланови Комисије. На списку ће се наћи само кандидати који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава јавним конкурсом у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције („Службени гласник општине Ћуприја“, број 12/2019, 26/2019 и 39/2019). Кандидати ће бити обавештени писаним путем и путем интернет адресе ако је дата, као и телефонским путем, о времену и месту провере стручне оспособљености, знања и вештина.
Конкурсна комисија ће спровести изборни поступак усменом провером са кандидатима са списка, у којој ће се оценити оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата за радно место, а по наведеном опису посла и то:

За попуњавање радног места под редним бројем 1. провераваће се:
– познавање прописа из области за коју се заснива радни однос – Закон о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)
– познавање рада на рачунару – провера ће се вршити практичним радом на рачунару, и
– вештина комуникације (провера ће се вршити усмено).

За попуњавање радног места под редним бројем 2. провераваће се:
– познавање прописа из области за коју се заснива радни однос – Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон), Закона о улагањима („Службени гласник Републике Србије“, број 89/2015 и 95/2018) и Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)
– познавање рада на рачунару – провера ће се вршити практичним радом на рачунару, и
– вештина комуникације (провера ће се вршити усмено)

За попуњавање радног места под редним бројем 3. провераваће се:
– познавање прописа из области за коју се заснива радни однос – Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон), и Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)
– познавање рада на рачунару –провера ће се вршити практичним радом на рачунару, и
– вештина комуникације (провера ће се вршити усмено)

За попуњавање радног места под редним бројем 4. провераваће се:
– познавање прописа из области за коју се заснива радни однос – Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон), Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2016) и Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)
– познавање рада на рачунару – провера ће се вршити практичним радом на рачунару, и
– вештина комуникације (провера ће се вршити усмено)

За попуњавање радног места под редним бројем 5. провераваће се:
– познавање прописа из области за коју се заснива радни однос – Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон), Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2016) и Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)
– познавање рада на рачунару – провера ће се вршити практичним радом на рачунару, и
– вештина комуникације (провера ће се вршити усмено)

За попуњавање радног места под редним бројем 6. провераваће се:
– познавање прописа из области за коју се заснива радни однос – Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)
– познавање рада на рачунару – провера ће се вршити практичним радом на рачунару, и
– вештина комуникације (провера ће се вршити усмено)

VII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време, осим за радно место приправника које се заснива на одређено време у трајању од 12 месеци.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у органима аутономне покрајине, органима јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци.

VIII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама Данас.

IX Лице задужено за давање обавештења:
Љиљана Илић, телефон: 035/8150931; e-mail: ljiljana.ilic@cuprija.rs

X Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Ћуприја, 35 230 Ћуприја, ул.13.октобар број 7, за Конкурсну комисију, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, НЕ ОТВАРАТИ“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

Напомене:
Пријава кандидата која је неблаговремена, недопуштена, неразумљива или непотпуна, као и пријава уз коју кандидат није приложио све потребне доказе, Конкурсна комисија одбацује закључком.

Овај Јавни конкурс објављује се на интернет презентацији Општине Ћуприја www.cuprija.rs, а у дневним новинама Данас објавиће се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен Јавни конкурс.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл.правник

Јавни конкурс

Напомена: Конкурс је објављен у дневним новинама „Данас“ 21.10.2019.године.