Јaвни конкурс за попуњавање радног места намештеника са статусом инвалида под општим условима

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ:111-4/2021-01-2
ДАНА: 10.06.2021. ГОДИНЕ
Ћуприја, 13.октобар, бр.7

На основу члана 94. и 102.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-др.закон и 95/18) и члана 12. став1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ „бр. 95/16), у циљу извршења законске обавезе запошљавања особа са инвалидитетом из члана 24 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.гласник РС“, бр.36/09 и 32/13), Општинска управа општине Ћуприја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање радног места намештеника  са статусом инвалида под општим условима

 I Орган у коме се радно место попуњава :

Општинска управа општине Ћуприја

35230 Ћуприја, ул.13. октобра број 7

II Радно место које се попуњава-утврђено је чланом 23. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја:

У Одељењу за послове органа, општу управу и заједничке послове- Одсек Услужни центар,

Радно место: „Курир“

Опис послова: Обавља техничке и најједноставније пратеће рутинске послове разношења и уручивања пошиљки, као и одношење службених пошиљки на пошту, доставља позиве, решења и друга акта из надлежности органа општине као и материјале за седнице органа општине.

Услови: стечено основно образовање

III Место рада: Општинска управа општине Ћуприја, Ћуприја, ул.13. октобра бр.7

IV Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао Начелник Општинске управе  општине Ћуприја.

V Уз пријаву на конкурс, за горе наведено радно место, кандидат подноси кратку биографију са наведеним бројем телефона, по могућности и интернет адресу за контакт и следеће доказе:

-да је пунолетан држављанин Републике Србије ( уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених)

-диплому/уверење којим потврђује прописано образовање

-уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци

-потписану и оверену изјаву од кандидата да му није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже дужности из радног односа

-образац 1-изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинбити уместо њега.

-Да има статус особе са инвалидитетом које се запошљава под општим условим (запошљавање код послодавца без прилагођавања послова, радног места или послова и радног места).

Напомена:

 Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

Одредбама члана  9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службеник гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1) којом се опредељује за једно од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 кандидат може преузети на писарници Општинске управе општине Ћуприја. Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе.

VI            Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

                    Након протека рока за подношење пријава, Комисија ће размотрити све пристигле пријаве и доказе и сачинити списак кандидата међу којима ће се спроводити изборни поступак. Списак  кандидата потписују сви чланови Комисије. На списку ће се наћи само кандидати који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава јавним конкурсом у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције („Службени гласник  општине Ћуприја“, број 12/2019, 26/2019, 39/2019, 1/2020, 36/2020, 43/2020 и 3/2021). Кандидати ће бити обавештени писаним путем и путем интернет адресе ако је дата,  као и телефонским путем, о времену и месту провере стручне оспособљености, знања и вештина.

Конкурсна комисија ће спровести изборни поступак усменом провером са кандидатима са списка, у којој ће се оценити оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата за радно место, а по наведеном опису посла.

VII           Трајање рада: радни однос се заснива на неодређено време.

VIII   Пробни рад: Сагласно члану 72. и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гл.РС“, бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон и 95/2018-др.закон) и члана 13. Уредбе о о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ „бр. 95/16) за кандидата који буде изабран и примљен у радни однос обавезан је пробни рад уколико није раније заснивао радни однос у органима аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе, градској, општинској управи или државном органу и траје 6 месеци. Намештенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

 IX    Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама Политика.

X       Лице задужено за давање обавештења

Љиљана Илић, телефон: 035/8150931; e-mail: ljiljana.ilic@cuprija.rs

IX  Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Ћуприја, 35 230 Ћуприја, ул.13.октобар број 7, за Конкурсну комисију, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за попуњавање радног места, НЕ ОТВАРАТИ“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

Напомене:

 Пријава кандидата која је неблаговремена, недопуштена, неразумљива или непотпуна, као и пријава уз коју  кандидат није приложио све потребне доказе, Конкурсна комисија одбацује закључком.

Овај Јавни конкурс објављује се на интернет презентацији општине Ћуприја www.cuprija.rs и у дневним новинама Политика објавиће се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен Јавни конкурс.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
 Милица Цветковић, дипл.правник

(Конкурс је објављен дана 14.06.2021.године у дневним новинама Политика)