Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја на к.п.бр. 4503/21, 4503/23 и 4503/24, све у КО Ћуприја (град) путем прикупљања писаних понуда

На основу чл. 99 ст. 2. Закона о планирању и изградњи (‘Сл. гласник РС’, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 7. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 25/15 и 24/17 и 2/18), Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја Скупштине општине Ћуприја (даље: Комисија) расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја на к.п.бр. 4503/21, 4503/23 и 4503/24, све у КО Ћуприја (град) путем прикупљања писаних понуда

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја прикупљањем писаних понуда и то:
– к.п.бр. 4503/21, површине 23.924 m2 (2,3924 ha), по култури њива 1. класе;
– к.п.бр. 4503/23, површине 10.000 m2 (1,0 ha), по култури њива 1. класе;
– к.п.бр. 4503/24, површине 10.000 m2 (1,0 ha), по култури њива 1. класе;
све у ЛН 6296 у КО Ћуприја (град), ради привођења наведеног земљишта намени изградњом објеката.
Предметне парцеле отуђују се заједно, као јединствен предмет отуђења.
Почетна цена за отуђење предметних парцела је 700,00 динара по m2 (70.000 динара по ару у складу са Записником Пореске управе-Групе за контролу издвојених активности малих локација – Параћин бр. 077-464-08-00043/2023/0000), односно укупно 30.746.800,00 динара (словима: тридесет милионаседамсточетрдесетшестхиљадаосамстотина динара);
Критеријум за оцењивање понуда је „Највиша понуђена цена по 1 m2ˮ
Планска намена: предметне парцеле налази се у 3. радној зони, просторна целина 3.1 “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, планирана намена „ПРОИЗВОДЊА“ где је претежна намена објеката – индустријски објекти, сложени индустријски објекти, рибњак, пословни и административни објекти, зграде за трговину.

Оглас за отуђење 4503-21, 4503-23, 4503-24
Понуда-правно лице 4503-21,23,24
Понуда-физичко лице 4503-21,23,24

Изјава о прихватању услова огласа 4503-21,23,24
Изјава о условима враћања депозита 4503-21,23,24