Јавни позив на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

На основу члана 12. става 1. Правилника о условима, критеријумима за избор корисника на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта,бр. 06-65/2021-01 од 07.05.2021 године, Комисија за избор корисника на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, образована решењем председника општине Ћуприја бр. 02-47/2021-01 дана 28.04.2021. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
I
Помоћ намењена интерно расељеним лицима док су у расељеништву на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, а живе на територији општине Ћуприја, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта,, све како би побољшали услове становања.
II
Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи до РСД 600.000,00 (словима:шестстотинахиљададинара),а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 200.000,00 (словима:двестотинехиљаде динара),по породичном домаћинству корисника.
Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства корисника који имају пребивалиште/боравиштенатериторији Општине Ћуприја и то:за изградњу/реконструкцију носеће конструкције(зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова,изградњу/доградњусанитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

Јавни позив