Јавни позив за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу брачним/ванбрачним паровима

На основу члан 5.став 2. Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу („Сл.гласник општине Ћуприја“, број 9/2020) – у даљем тексту: Одлука, Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ћуприја – у даљем тексту: Одељење, дана 13.03.2020.године упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

I
УПУЋУЈЕ СЕ Јавни позив за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу брачним/ванбрачним паровима, из буџета општине Ћуприја за 2020. годину који имају пребивалиште, а за избегла и интерно расељена лица боравиште, на територији општине Ћуприја најмање три године пре подношења захтева.

II
Укупно расположива средства за спровођење меra за подстицање рађања на територији општине Ћуприја у 2020. години износе 2.500.000,оо динара.
Висина средстава за накнаду трошкова за вантелесну оплодњу по пару износи до 500.000,оо динара и испаћује се једнократно, према предрачуну здравствене установе која ће спровести поступак вантелесне оплодње.

III
Право учешћа на Јавном позиву за доделу средстава за накнаду трошкова за вантелесну оплодњу могу да остваре брачни/ванбрачни парови, за услуге које пружају овлашћене здравствене установе и то за један покушај вантелесне оплодње у току једне буџетске године.

IV
Основни критеријуми за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу су:
– да брачни/ванбрачни парови имају држављансто Републике Србије,
-да брачни/ванбрачни парови имају пријављено пребивалиште, а за избегла и интерно расељена лица боравиште на територији општине Ћуприја најмање три године пре подношења захтеава,
– да жена у моменту подношења захтева није навршила 48. година живота
-да брачни/ванбрачни парови остварују право на здравствену заштиту преко Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РФЗО),
-да је и поред одговарајућег лечења констатована неплодност и то како код жена које нису рађале (примарни стерилитет), тако и код жена које су рађале, али немају живо дете или имају једно дете, а немају услова да природним путем добију друго дете (секундарни стерилитет),
-да је по извештају здравствене установе жена укључена у поступак вантелесне оплодње у претходна три покушаја на терет средстава обавезног здравственог осигурања или да пар не испуњава услове за укључивање у Програм због броја покушаја вантелесне оплодње или године старости женског партнера.

V
Документација која је потребна за пријаву на јавни позив за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу:

захтев за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу (образац захтева се може добити на писарници општине Ћуприја или преузети са сајта www.cuprija.rs)
-очитане личне карте брачног/ванбрачног пара
-изводи из матичне књиге венчаних или оверена изјава од стране два сведока да пар остварује заједницу живота у складу са законом којим се уређују породични односи (у случају ванбрачне заједнице)
-уверење о држављанству Републике Србије за пар
-уверење о пребивалишту или боравишту за пар
-потврда да остварују право на здраствену заштиту преко РФЗО (очитане здравствене књижице за пар)
-извештај здравствене установе да је жена у моменту подношења захтева укључена/није укључена у поступак вантелесне оплодње
-предрачун за трошкове поступка вантелесне оплодње здравствене установе која ће спровести поступак вантелесне оплодње који обухвата трошкове терапије и трошкове поступка вантелесне оплодње или предрачун иностране здравствене установе за трошкове вантелесне оплодње, преведен и оверен од стране судског преводиоца за пар који се определи да покушај вантелесне оплодње спроведе у иностраној здравственој установи
-потврду РФЗО – Филијала у Ћуприји да пар не испуњава услове за укључивање у
Програм вантелесне оплодње који финансира РФЗО, у погледу броја покушаја или године старости женског партнера
– извештај лекара специјалисте да је и поред одговарајућег лечења констатована неплодност и то како код жена које нису рађале (примарни стерилитет), тако и код жена које су рађале, али немају живо дете, или имају једно дете, а немају услова да природним путем добију друго дете (секундарни стерилитет).
Комисија задржава право да тражи и друге релевантне доказе који су од утицаја за утврђивање чињеничног стања.

VI
Комисија за остваривање права на вантелесну оплодњу (у даљем тексту: Комисија) ће у року од 30 дана од дана затварања Јавног позива размотрити пристигле захтеве, прегледати доказе и медицинску документацију приложену уз захтев, оценити исуњеност услова на основу достављених доказа, утврдити редослед права првенства и листу приоритета доставити Одељењу.
Одељење на основу листе приоритета коју је утврдила Комисија доноси решење о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу.
Одобрена средства преносе се одговарајућој здравственој установи на основу решења о остваривању права на накнаду трошкова, према предрачуну.
Средства по предрачуну који је издат од стране иностране здравствене установе пренеће се у динарској пртиввредности по средњем курсу НБС на дан доношења решења о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу.

VII
Здравствена установа којој ће бити уплаћена средства је дужна да додељена средства користи искључиво за намену за која су јој додељена.
Доказ о наменском трошењу додељених средства је рачун здравствене установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње која је дужна да достави Одељењу најкасније у року од 30 дана од обављеног поступка вантелесне оплодње.
Уколико здравствена установа не достави доказ из претходног става сматраће се да средства нису наменски утрошена и покренуће се поступак за повраћај пренетих средстава, увећаних за законску затезну камату.

VIII
Јавни позив ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Ћуприја и на сајту општине Ћуприја.
Пријаве на Јавни позив доставити поштом на адресу општина Ћуприја, ул. 13. октобар бр.7 или лично на шалтер писарнице Општинске управе општине Ћуприја, у затвореној коверти, са обавезном назнаком „Комисија за остваривање права на вантелесну оплодњу – Захтев за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу“, у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЈЕ ПРОДУЖЕН ДО 12.06.2020.године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације у вези Јавног позива могу се добити на телефон: 035/8470-447.

Општинске управа општине Ћуприја
Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој
Број: 54-2/2020-06 од 13.03.2020.године

Начелник одељења
Владимир Ђорђевић, дипл.ек.

захтев за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу