Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Ниш

У складу са одредбама чл. 50-51. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20 – у даљем тексту: Закон), чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19 – у даљем тексту: Правилник) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи процедуру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Ниш.

Обавештавамо вас да се Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке
пруге Београд – Ниш која је заказана за петак 20. Марта 2020. Године у просторијама Скупштине града Јагодина ОДЛАЖЕ због тренутне ситуације изазване
епидимијом корона вириса а у циљу спречавања ширења истог.

Такође, Јавна седница комисије за јавни увид која је заказана за 16. Април 2020. године се одлаже из истих разлога.

О терминима одржавања Јавне презентације и Јавне седнице комисије за јавни увид бићете накнадно обавештени.

Оглас
Нацрт ППППН
Извештај

ОБАВЕШТЕЊЕ о отказивању