Јавни увид урбанистичког плана – Нацрт Плана детаљне регулације „Пут Сење – Иванковац“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-353/2019-05-1
Датум: 19.07.2019. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско – правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 50. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава

Ј А В Н И У В И Д

Обавештавају се грађани да ће дана 22.07.2019. године отпочети јавни увид урбанистичког плана – Нацрт Плана детаљне регулације „Пут Сење – Иванковац“, у трајању од 30 дана, закључно са 20.08.2019. године.
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 23.08.2019. године са почетком у 12 часова у сали Општинске управе општине Ћуприја.
Нацрт Плана детаљне регулације „Пут Сење – Иванковац“, израдило је Друштво са ограниченом одговорношћу за планирање, пројектовање, аутоматску обраду података и инжењеринг „ИНФОПЛАН“ Аранђеловац, ПИБ 100998014, матични број 07333820, Улица Ратних војних инвалида бб.
Увид у урбанистички план – Нацрт Плана детаљне регулације „Пут Сење – Иванковац“, заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен урбанистички план са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним планом, а у току трајања јавног увида, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије сва заинтересована правна и физичка лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Урбанистички план – Нацрт Плана детаљне регулације „Пут Сење – Иванковац“ биће доступан и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
О извршеном јавном увиду Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.
Извештај напред наведен се доставља носиоцу израде планског документа који је дужан да у року од 30 дана од дана достављања извештаја поступи по одлукама.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Валентина Томић, дипл.инж.арх.

Нацрт ПДР Сење-Иванковац