Енергетска ефикасност

Решење о формирању Службе за пријем жалби и именовању локалног менаџера за жалбе

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Комисија за реализацију мера енергетске санације
БРОЈ: 06-156/2023-01-1
Датум: 09.10.2023. године
Ћ У П Р И Ј А

На основу пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ („Службени гласник општине Ћуприја“, број 26/23), у вези са Законом о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат чисте енергије и енергетске ефикасности за грађане) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6/2022), Комисија за реализацију мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у СРБИЈИ“ на седници одржаној дана 09.10.2023. године, једногласно доноси

РЕШЕЊЕ
о
формирању Службе за пријем жалби и именовању локалног менаџера за жалбе

За чланове Службе за пријем жалби именују се
1. Слађана Поповић – локални менаџер за жалбе
2. Милош Бирешев – члан
3. Драган Марковић – члан

Задатак Службе за пријем жалби је:
– да прима захтеве за достављање информације или притужбу (лично, телефоном na broj 064/8959459, поштом, е-поштом: cistaenergija@cuprija.rs) и бележи га у регистар жалби, додељује му одређени референтни број жалбе. Менаџер за жалбе потврђује пријем жалбе у року од 7 радних дана од дана пријема жалбе. Потврда садржи: опис, референтни број и датум пријема жалбе.
– истражује и решава жалбе-врста медијације (посредовања) између подносиоца жалбе и одговорних лица и институција које имају обавезу поступања по жалби.
– одговора подносиоцима жалбе
– жалбу реши у року од 7 дана од пријема жалбе. Одговор садржи: јасну процену жалбе и предлог за корективну радњу (мере за ублажавање), мере за компензацију (ако мере за ублажавање нису могуће), са јасним временским оквиром у којем ће мере бити спроведене. Ако служба за жалбе на нивоу локалне самоуправе не може одговорити у року од 30 дана од тренутка пријема жалбе, подносилац се о томе обавештава, а нови рок за одговор по жалби биће 60 дана од дана пријема жалбе, с тим да и овај рок може бити дужи, у зависности од природе жалбе а све у циљу целисходности и сврсисходности поступка.
– ако је подносилац жалбе задовољан одлуком по жалби коју је донела Служба за жалбе, жалба се „затвара“. За сложене жалбе, Менаџер за жалбе захтева од подносиоца жалбе писану потврду да је жалба адекватно решена (изјава у писаној форми или потписом у евиденцији жалбе).
– Да локални менаџер једном месечно доставља извештаје Централном менаџеру за жалбе у форми табеле у којој он води евиденцију о статусу и броју пристиглих жалби

Локални менаџер за жалбе и чланови Службе именују се на период док траје реализација Пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

Решење ступа на снагу даном доношења.

Жалбени формулар

Летак – жалбени механизам

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Жељко Џелатовић, дипл.инж.ел.

Контакт подаци

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива заинтересована лица се могу обратити на контакт телефон 064/8959459 или електронску адресу: е-mail: cistaenergija@cuprija.rs

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор директних корисника ( физичких лица) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор директних корисника ( физичких лица) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

Опширније ..

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној 07.09.2023. године расписало је ЈАВНИ ПОЗИВ за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја

Опширније ..