Koнкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), члана 40. Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 23/13 и 30/19), Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. општине Ћуприја“, бр. 8/17), у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2020. год. донетог на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној дана 08.05.2020. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.19/20), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.320-40-2501/2020-09 од 22.04.2020. год. на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда, начелник Општинске управе општине Ћуприја, расписује
К О Н К У Р С
за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2020. годину.

ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ КРОЗ ПРЕРАДУ КАО И УВОЂЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈУ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА НА ГАЗДИНСТВИМА

Подстицаји за диверзификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима – Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима, подржавају мала домаћинства и газдинства да напредују ка конкурентнијој пољопривредној производњи, кроз производњу нових висококвалитетних производа, достизање стандарда квалитета, унапређење прераде пољопривредних производа, повећање прихода на газдинству и упошљавање руралног становништва.

Укупна средства предвиђена за ову меру подршке су ограничена и износе 600.000,00 динара.и то:

За шифру инвестиције 304.5.1.1- Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека– 150.000,00 дин.
За шифру инвестиције 304.5.1.2- Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије- 150.000,00 дин.
За шифру инвестиције 304.5.6.1- Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа – 150.000,00 дин.
За шифру инвестиције 304.5.6.2- Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа– 150.000,00 дин.

Корисници мере:

– Физичка лица – носиоци комерцијалних регистрованих пољопривредних газдинстава, на територији општине Ћуприја

Конкурс
Захтев
Изјава
Обавештење о сукобу интереса