Koнкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), члана 40. Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 23/13 и 30/19), Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. општине Ћуприја“, бр. 8/17), у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2020. год. донетог на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној дана 08.05.2020. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 19/20), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.320-40-2501/2020-09 од 22.04.2020. год. на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда, начелник Општинске управе општине Ћуприја, расписује
К О Н К У Р С
за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2020. годину.

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз меру–Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржавају пољопривредна газдинства у циљу унапређења средстава и процеса производње, продуктивности, конкурентности, као и технолошког оспособљавања газдинстава, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.
Укупна средства предвиђена за ову меру подршке су ограничена и износе 1.000.000,00 динара и то:

За шифру инвестиције 101.1.1 – Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса, оваца и коза – 250.000,00 дин.
За шифру инвестиције 101.2.1 – Набавку квалитетних приплодних грла оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса – 250.000,00 дин.
За шифру инвестиције 101.2.5 – Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну – 125.000,00 дин.
За шифру инвестиције 101.4.28 – Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева – 125.000,00 дин.
За шифру инвестиције 101.6.1 – Набавка нових пчелињих друштава – 125.000,00 дин.
За шифру инвестиције 101.6.2 – Набавка опреме за пчеларство – 125.000,00 дин.

Корисници мере:

– Физичка лица – носиоци комерцијалних регистрованих пољопривредних газдинстава, на територији општине Ћуприја.

Конкурс
Захтев
Изјава
Обавештење о сукобу интереса

Закључак – Ранг листа – нова пчелиња друштва
Ранг листа – нова пчелиња друштва

Закључак – Ранг листа -опрема за пчеларство
Ранг листа – опрема за пчеларство