Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019.години

К О Н К У Р С
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ДОХОТКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА КРОЗ ПОДРШКУ МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У 2019. ГОДИНИ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписало је Конкурс за младе пољопривреднике – носиоце комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава, за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима.

Млади пољопривредници могу остварити право на подстицаје под условом да:

1) у Регистру нису били уписани као носиоци нити чланови породичног пољопривредног газдинства пре 1. јануара 2018. године;
2) на дан подношења пријаве на конкурс имају навршених 18 година живота;
3) у календарској години у којој подносе пријаву на конкурс имају навршених највише 40 година живота;
4) нису били корисници подстицаја по основу прописа којим се уређују подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима.

Подстицаји обухватају подршку програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, и то за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне и сточарске производње, као и за набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
Подстицаји се утврђују у износу од 75% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари за 2019. годину је 1.500.000,00 динара.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на конкурс на Обрасцу – Пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима.
Подносилац пријаве на конкурс може поднети само једну пријаву за коришћење подстицаја у календарској години.
Пријава на конкурс може обухватити један или више подстицаја односно једну или више инвестиција прихватљивих у складу са овим Конкурсом.
Читко попуњен и потписан образац пријаве на Конкурс са прописаном документацијом доставља се у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на Конкурс за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019. години”, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.

Пријава на Конкурс подноси се у року од 17. октобра до 31. децембра 2019. године, закључно.

За ближе информације обратити се Групи за привреду и пољопривреду Одељења за привреду, друштвене делатности и локални економски развој општине Ћуприја, канцеларија бр. 26 или на телефон 035/8150-926.
Конкурс