Oбавештење о могућности кредитирања куповине пољопривредног земљишта за регистрована пољопривредна газдинства

Обавештавају се пољопривредни произвођачи – регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Ћуприја, да је Поштанска штедионица активирала дугоочекивану кредитну линију за куповину пољопривредног земљишта. Услови кредитирања су тренутно једни од најповољнијих на нашем тржишту кредита.
Право на кредит може остварити корисник – физичко лице уколико испуњава следеће услове:
– да уредно измирује обавезе према Пореској управи или поседује уверење о репрограму пореских обавеза
– да поседује кредитну способност
– да је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац или члан најмање 24 месеца до дана подношења захтева за кредит
– да има отворен наменски рачун РПГ у Банци
– да има пребивалиште на територији Републике Србије
– да је навршило највише 45 година живота до дана подношења захтева за кредит

Рок враћања кредита је до 20 година, уз могућност грејс периода до 12 месеци. Отплата се врши у једнаким месечним ануитетима.

Грејс период –Кредит се одобрава без или са грејс периодом до 12 месеци.
Учешће – Кредит се одобрава без сопственог учешћа Корисника кредита

Кредит се реализује безготовинским преносом средстава одобреног кредита на рачун продавца непокретности која је предмет кредитирања.
Износ кредита: 5.000,00-200.000,00 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај, у зависности од кредитног капацитета клијента.

Каматна стопа:
– за период првих 24 месeца – фиксна и износи 2,00% на годишњем нивоу
– након 24-ог месеца – каматна стопа је променљива и утврђује се као збир 6М EURIBOR-а и фиксне марже која износи 2,00% на годишњем нивоу
Накнада за реализацију Одлуке о одобравању пласмана у висини од 1,5%, једнократно, фиксно на износа одобреног кредита.
Провизија за мониторинг кредита у висини од 1% на остатак недоспеле главнице са стањем на дан 31.12. сваке године.

За све детаље око кредита, контактирати најближу експозитуру Поштанске штедионице.

Обавештење
Списак потребне документације
Захтев за кредит за куповину пољопривредног земљишта