Oдлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Ћуприја, расписаних за 21.06.2020. године

На основу члана 15. и члана 28. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), Изборна комисија општине Ћуприја на седници одржаној дана 12.06.2020. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и контролног листа
за проверу исправности гласачке кутије, за спровођење избора за одборнике
Скупштине општине Ћуприја, расписаних за 21.06.2020. године

ОДРЕЂУЈЕ СЕ да ће гласачке листиће и контролне листиће за проверу исправности гласачких кутија, за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Ћуприја, расписаних за 21.06.2020. године, штампати:

СЗР „Ротопринт – плус“, са седиштем у Ћуприји, улица Сремска бр. 24.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 013-1-94/2020-02 од 12.06.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Ана Милановић, дипл.правник