Oдлукa о објављивању укупног броја бирача у општини Ћуприја

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11 и 12/20 и 68/20), Изборна комисија општине Ћуприја, на седници одржаној дана 06. 06. 2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА

Укупан број бирача у општини Ћуприја за избор одборника Скупштине општине Ћуприја на дан 05.06. 2020.године у 24:00 часова је 29.213 бирача.

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013 – 1- 77/2020-02 од 06. 06. 2020. године

СЕКРЕТАР ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Драгица Пејчић-Ранђеловић, дипл. правник

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Ана Милановић, дипл. правник

Одлука о објављивању укупног броја бирача у општини Ћуприја