Обавештење о доношењу Решења за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада оператера “Метал Павловић” Д.О.О. Ћуприја

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009  88/2010,14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада оператера Метал ПавловићД.О.О Ћуприја na кп. бр. 4498/11 и  4883/1 КО  Ћуприја

Управљање неопасним отпадом вршиће се под контролом оператера “Метал Павловић”  Д.ОО Ћуприја. од тренутка преузимања отпада кроз следеће активности:

Основни процеси који се одвијају у предметном постројењу за управљање отпадом могу се поделити на процесе:

1. пријем робе;

2. примарно разврставање;

3. мерење материјала;

4. третман;

5. означавање;

6. складиштење;

7. отпрема материјала.

 

Увид у издато Решење може се извршити у року од седам дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Улица „13 октобар“ бр. 7, у дворишту Општинске управе Ћуприја, од 11 до 14 часова.

 

Одсек за урбанизам и заштиту животне средине

                          Љиљана Богосављевић, дипл. биол.