Обавештење о издатом Решењу о измени и допуни Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на КП 5760/2 КО Ћуприја ван града

Обавештење о доношењу Решења о измени и допуни Решења о издавању дозволе за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друство за консалтинг и друге делатности Ћуприја, Др. Воје Суботића 30

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласникРепубликеСрбије“број 36/2009,88/2010 ,14/1016, 95/2018 и др.закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о издатом Решењу о измени и допуни Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада
на КП 5760/2 КО Ћуприја ван града

Оператеру ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друштво за консалтинг и друге делатности Ћуприја, ул.Др. Воје Суботића 30,
Измена и допуна постојеђе дозвиле за складиштење и третман неопасног отпада се односи на додавању три нова индексна броја: и од нове опреме за рад дробилицу за дробљење отпадног бетона.камена и стакла.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13 октобар“ бр.7, у дворишту Општинске управе Ћуприја од 11 до 14 часова.

Одсек за урбанизам и
заштиту животне средине
Љиљана Богосављевић дипл.биол.