Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 , 88/2010,14/2016 и 95/2018) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада оператера МАРАК  КЊАЖЕВАЦ  на  к.п. бр. 4497/4 и делом на  к.п. бр. 4497/3 КО  Ћуприја град, бр. 501-58/2022-05-1  од  19.07.2022. год.

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 19.07.2022 године оператер МАРАК КЊАЖЕВАЦ поднеo Захтев за издавање дозволе за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада на к.п. бр. 4497/4 и делом на к.п. бр. 4497/3 КО Ћуприја град, број Решења 501-58/2022-05-1 од 19.07.2022 год.

Рок за достављање мишљења и предлога је 09.08.2022.године на e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Улица 13. октобра 7, Ћуприја, од 11 до 14 часова.