Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада оператера “Метал Павловић” Д.О.О. Ћуприја

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1 Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему Захтева  за  издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада.

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 30.11.2022 године оператер “Метал Павловић” д.о.о. Ћуприја, Распутница бб, регистрован код АПР са матичним бројем 20724200 и шифром делатности 4677, поднео  Захтев за  издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада на кп. 3883/1 и 4883/1 КО Ћуприја.

Допуну документације оператер је доставио 15.12.2022 године.

Рок за достављање мишљења и предлога је период до 30.12.2022  године, на

e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13 октобар“ бр.7, Ћуприја, од  11 до 14  часова.