Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада – регранулације пластичног отпада, оператера ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада – регранулације пластичног отпада, оператера ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 и 88/2010) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за издавање дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада –регранулација пластичног отпада
на КП 4940 КО Ћуприја
бр.501-82/2019-05-1 од 15.10.2019 год

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 15.10.2019 године, оператер ZHONG QIAO NENGZUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п.. 4940 ,КО ЋУПРИЈА, поднеo Захтев за издавање дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада – регранулација пластичног отпада на КП 4940 КО Ћуприја бр.501-82/2019-05-1 од 15.10.2019 год.
Рок за достављање мишљења и предлога је 30.10.2019 .године, на e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. 13.октобар 7, Ћуприја, од 11 до 14 часова.