Обавештење о пријему захтева за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на КП 5760/2 КО Ћуприја ван града бр.501-99/2017-05-1 од 04.12.2017год

Обавештење о подношењу Захтева за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друство за консалтинг и друге делатности Ћуприја, Др. Воје Суботића 30

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 , 88/2010 ,14/1016 и 95/2018) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за измену и допуну дозволе за
складиштење и третман неопасног отпада на КП 5760/2 КО Ћуприја ван града бр.501-99/2017-05-1 од 04.12.2017.год

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 29.05.2019 године, оператер ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друштво за консалтинг и друге делатности Ћуприја, ул.Др. Воје Суботића 30, поднеo је Захтев за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на КП 5760/2 КО Ћуприја ван града бр.501-99/2017-05-1 од 04.12.2017.год. Измена и допуна постојеђе дозвиле за складиштење и третман неопасног отпада се односи на додавању три нова индексна броја: и од нове опреме за рад дробилицу за дробљење отпадног бетона.камена и стакла.

Рок за достављање мишљења и предлога је 18.06.2019 године, на e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13октобар“.7, Ћуприја, од 11 до 14 часова.