Обавештење о пријему Захтева за измену и допуну дозволе за управљање неопасним отпадом

Обавештење о подношењу Захтева за измену и допуну дозволе за управљање неопасним отпадом, оператера ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69 .став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 , 88/2010,14/2016 и 95/2018) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за измену и допуну дозволе за управљање неопасним отпадом
на КП 4940 КО Ћуприја  бр.501-82/2019-05-1 од 30.10.2019 год

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 01.03.2021 године, оператер ZHONG QIAO NENGZUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п.. 4940 ,КО ЋУПРИЈА, поднеo Захтев за измену и допуну дозволе за управљање неопасним отпадом на КП 4940 КО Ћуприја бр.Решења 501-82/2019-05-1 од 30.10.2019 год.
Рок за достављање мишљења и предлога је 19.03.2021.године, на e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13октобар“.7, Ћуприја, од 11 до 14 часова.