Обавештење за узгајиваче млечних крава

Пољоприврена саветодавна и стручна служба Јагодина доо обавештава пољопривредне произвођаче узгајиваче млечних крава да је објављен Јавни позив за подношење пријава за бесповратну испоруку до 15000 тона меркантилног кукуруза у циљу упућивања помоћи узгајивачима млечних крава, а на основу закључка Владе РС 05 број: 339-7974/2022 од 13.10.2022 године.

 

Узгајивач млечних крава који може остварити право на помоћ на бесповратну испоруку меркантилног кукуруза је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који:

 

  1. је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу у овом регистру за текућу годину;
  2. је уписан у Централну базу података о обележавању животиња и у овој бази има од 1 – 50 млечних крава у свом власништву или у власништву члана његовог газдинства;
  3. није у закупу пољопривредног земљишта у дршавној својини, по праву пречег закупа, по било ком основу;
  4. је остварио право на премију за кравље млеко за 2021. годину, у складу са посебним прописом којим се уређују услови, начин и образац захтева за остваривање пара на премију за млеко.

 

Образац пријаве са целокупном документацијом доставља се ПССС Јагодина доо на адресу: Капетанa Коче 21, 35000 Јагодина, у затвореној коверти, препорученом пошиљком са назнаком имена и презимена, адресом пребивалишта, контакт телефоном и напоменом: „Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава“.

 

Пријава се подноси у периоду од 11. новембра до 23. новембра 2022. године.

 

Уз образац пријаве подноси се следећа обавезна документација:

 

  1. извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о активном статусу, члановима породичног пољ. газдинства и врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају (сточни фонд), који издаје подручна јединица Управе за трезор, као и
  2. списак млечмих крава на газдинству уписаних у Централну базу података о обележавању животиња који издајена длежна ветеринарска служба.

 

Сва документа из става 1. овог члана морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

 

Документи који се прилажу не могу бити старији од 15 дана од дана подношења пријаве.

 

Јавни позив са обрасцем пријаве доступан је на званичним интернет страницама:

–       Министарствa пољопривреде – http://www.minpolj.gov.rs;

–       Дирекције за робне резерве – https://www.rdrr.gov.rs;

–       ПССС Јагодина доо – http://www.pssjagodina.rs.

 

За све информације можете се обратити ПССС Јагодина на следеће телефоне:

 

Фиксни телефон ПССС Јагодина: 035 8221 931

 

Александар Цанић: 0646486145

Верица Лазаревић: 0652219326

Предраг Величковић: 0652219320