Одлука о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске ефикасности и Јавни позив за учешће привредних субјеката

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), члана 68, 69 и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије ( „Сл.гласник РС“, бр. 40/2021), Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2021. годину („ Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 24/21), Одлука о финансијској подршци домаћинствима за спровођење мера енергетске ефикасности („Службени гласник општине Ћуприја“ број 19/21) и Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима општини Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине Ћуприја“ број 25/21), председник општина Ћуприја дана 19.08.2021. доноси:
ОДЛУКУ О
РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У
СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
и расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У
СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

У оквиру спровођења Одлуке о финансијској подршци домаћинствима за спровођење мера енергетске ефикасности( „Службени гласник општине Ћуприја“ број 19/21), а у складу са чланом 15. Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину (у даљем тексту Правилник) („Службени гласник општине Ћуприја“ број 25/21) расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом,услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мера енергетске ефикасности предвиђена чланом 6. Правилника спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Ћуприја. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.
Циљ спровођења мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору на територији Општине Ћуприја.

Јавни позив и потребне обрасце можете преузети испод.

Јавни позив

Образац 2 – изјава привредног субјекта
Образац 3 – изјава привредног субјекта о прихватању цена
Пријавни образац – привредни субјекти