Оглас у спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за закуп објеката у јавној својини општине Ћуприја

На основу члана 3. Одлуке о покретању поступка давања у закуп објеката у јавној својини општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 44/20 ) и Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп ствари у јавној својини Општине Ћуприја, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини општине Ћуприја дана 24.11.2020. објављује

ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА
ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
ЗА ЗАКУП ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

1. ПРЕДМЕТ ЗAКУПA

1. расписује се Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја (пословног простора) и то:
• Пословног простора у улици Карађорђева 77, у Ћуприји, површине 48,97 м², на кп.бр.1893/3, КО Ћуприја град.
• Пословног простора у улици Карађорђева 37-39, у Ћуприји, површине 19,09 м², на кп.бр. 1352/2, КО Ћуприја град
са роком закупа пословног простора у трајању од 5 година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу.
Контакт особа: Драгана Милановић, тел. 035/8150905
Оглас
Формулар за пријаву