Отворен Јавни позив за учешће у Програму подршке развоју пословања из сектора прехрамбене индустрије

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља расписује Јавни позив за учешће у Програму подршке развоју пословања, који је саставни део пројекта ’’Подршка унапређењу пословног окружења на територији Поморавског округа’’ који финансира Влада Норвешке, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у оквиру пројекта “Подршка Краљевине Норвешке развоју Западног Балкана – Норвешка за вас – Србија“.

Програм подршке развоју пословања се састоји од финансијске и нефинансијске подршке предузетницима, микро и малим предузећима из сектора прехрамбене индустрије, а подразумева доделу бесповратних средстава, пружање стручне подршке, професионалних услуга и додатну едукацију у циљу унапређења пословања, запошљавања радника, повећања конкурентности и бољег позиционирања на тржишту.

Расположива финансијска средства – Укупан буџет Програма износи 40.000 УСД.

Пројектом ће бити одабрано најмање 10 корисника Програма.

Финансијска подршка

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 4.000 УСД у динарској противвредности за:

набавку опреме и/или
набавку софтвера и/или
имплементацију релевантних стандарда и/или
сертификацију

Нефинансијска подршка

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на нефинансијску подршку кроз:

услугу менторинга
сертификовану обуку “Израда бизнис плана“
сертификовану обуку “Финансијско управљање“
сертификовану обуку “Учешће МСП у јавним набавкама“
консултантску подршку из области безбедности хране и стандардизације
консултантску подршку из области маркетинга, дизајна и брендирања

Услови Програма

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније 1.01.2018. године, и задовољавају следеће услове:

да су регистровани и обављају делатност на територији једне од следећих општина: Параћин, Ћуприја, Деспотовац, Рековац
да послују у сектору прехрамбене индустрије
да је претежна делатност производња или прерада
да су у већинском приватном и домаћем власништву
да је оснивач привредног субјекта истовремено и запослен на неодређено време у том привредном субјекту, а уколико постоји више оснивача, потребно је да су сви физичка лица и да бар један од оснивача испуњава овај услов
да поседују пословне просторије или имају важећи уговор о закупу закључен најраније до 31.12.2023. године
да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса
да рачуни корисника у банци нису били блокирани због непокривених обавеза у периоду дужем од 40 дана у току године од датума оснивања
да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације
да привредном субјекту није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера забране обављања делатности од датума оснивања
да власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривична дела против права по основу рада,кривична дела као чланови организоване криминалне групе, кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да се против њих не води истрага нити кривични поступак;
да власници/оснивачи и законски заступници претходно нису били оснивачи и власници привредног субјекта
да нису у групи повезаних лица у смислу Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. Закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) и Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15)
да оснивач/оснивачи и /или одговорно лице није директор/заступник, члан, оснивач или члан органа управљања другог привредног субјекта или заступник огранка другог привредног субјекта
да су статусне промене, промене шифре делатности, промене оснивача и промене заступника привредног субјекта извршене пре оглашавања Јавног позива

Начин пријављивања и рок за достављање пријава

Пријаве са пратећом документацијом се подносе електронским путем на е-мејл адресу sme@redasp.rs са назнаком “Пријава за учешће у Програму подршке развоју пословања“. Пријаве поднете путем поште или лично неће бити узете у разматрање.

ВАЖНО! Конкурс је првобитно трајао до 16. децембра 2020, али је рок за достављање пријава сада продужен до 15. јануара 2021. године.

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линку.