Поступак остваривања права на доделу бесповратних новчаних средстава за ученике јавних основних школа на територији општине Ћуприја, за школску 2023/2024. годину

Родитељ односно други законски заступник детета из школе коју дете похађа узима
1. Потврду Основне школе да је дете ђак јавне основне школе и да у школској 2023/24. години похађа редовно наставу (Образац има школа) – за свако дете члана породице

Попуњава
2. Изјаву о обради података о личности (Образац 3) – може се преузети са сајта општине или у Кабинету председника општине канцеларија бр. 10. (Неопходно је да оба родитеља/законска заступника детета пристану на обраду података, осим у случају када један од родитеља/законских заступника самостално врши родитељско право)
Са ова два попуњена обрасца родитељ/законски заступник детета долази у КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ канцеларија бр. 10. у којој предаје
3. ЗАХТЕВ (ОБРАЗАЦ 1)- може се преузети са сајта општине или у канцеларији бр. 10
уз напред наведене обрасце предаје се и
4. Очитана лична карта родитеља тј. законског заступника, односно фотокопија личне карте родитеља тј. законског заступника уколико није чипована (ОЧИТАВА/КОПИРА КАБИНЕТ)
5. Копија картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника (КОПИРА КАБИНЕТ)

На основу поднетих захтева Општинска управа општине Ћуприја, Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој ће Решењем одлучити о праву на доделу бесповратних новчаних средстава у складу са Законом о општем управном поступку („Сл. глaсник РС“, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС).
Против решења подносиоци захтева имају право жалбе Општинском већу општине Ћуприја.
Општинска управа општине Ћуприја, Одељење за финансије вршиће исплату одобрених средстава на текући рачун назначен у захтеву подносиоца.

Рок за предају захтева је 30. септембар 2023.

 

ПОСТУПАК