Позив за јавну презентацију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-412/2019-05-1
Датум: 09.08.2019. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и чл. 91. и чл. 88. став 2 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 16.08.2019. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта разраде локације за потребе пренамене постојећег привредног објекта (објекат бр. 3) у производни објекат, на к.п.бр. 922/1 К.О. Ћуприја-град, ул. Цара Лазара бб, у трајању од седам дана, закључно са 23.08.2019. године, а по захтеву Предузећа „Fortis properties“ Д.О.О. Ћуприја, ПИБ10375693, матични број 06993435, ул. Цара Лазара бб, заведен под бројем 350-412/2019-05-1 од 09.08.2019. године.
Урбанистички пројекат бр. тех. документације 1/19 од јула 2019. године је израђен од стране Архитектонског бироа „WEARE ARCHITECTURE“, ПИБ 111232623, матични број 65275147, ул. Делиградска бр. 1, а одговорни урбаниста је Ненад Ж. Аксентијевић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1138 09.
Предметна катастарска парцела број 922/1 К.О. Ћуприја-град налази се на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и 23/18-испр.), Урбанистичка целина 1. Зона насељског центра, просторна целина 1.2 – шири центар, са наменом површине производња, аутобуска станица, мешовита намена и путно земљиште.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.

Урбанистички пројекат