Први Јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. годин

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је Први Јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години.
Предмет овог Јавног позива су инвестиције и прихватљиви трошкови који се односе на унапређење конкурентности примарне биљне производње, у области производње воћа, поврћа, грожђа и цвећа.
Директни корисници „Пројекта конкурентне пољопривреде у Србији“ су физичка лица, носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава, задруге, предузетници, микро, мала и средња предузећа.
Пројекат конкурентне пољопривреде у Србији пружа могућност добију бесповратна средства у износу од 50% од укупне вредности инвестиције (са ПДВ-ом), 40 % кредитно финансирају из кредита са пословним банкама уз свега 10% сопственог учешћа, за реализацију пројеката којим ће унапредити пољопривредну производњу газдинстава и учествовати у развоју конкурентности пољопривреде у Републици Србији. У 2021. години опредељено је 20 милиона еура кроз овај пројекат.
За спровођење Првог јавног позива у 2021.години, опредељена су средства у износу од 700.000.000 динара. Укупна врeднoст инвeстициja у индивидуaлном пословном плану изнoси у динарској противредности од 20.000 до 50.000 евра, тj. минимaлни изнoс бeспoврaтних срeдстaвa oд 10.000 – 25.000 ЕУР.

Рок за подношење пријава је од 5. маја до 4. јуна 2021. године.

Читко попуњен и потписан образац Пријаве доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца пријаве и напоменом:„Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години–Први јавни позив”, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу:Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде -Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су преко мејл адресе info@scap.rs

Текст Јавног позива
Списак консултантских кућа
Списак банака
Обавештење
Водич за кориснике

КООРДИНАТОР ГРУПЕ
Татјана Зејак, дипл.инж.агр.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владимир Ђорђевић,дипл.екон.