Рани јавни увид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-415/2019-05-1
Датум: 14.08.2019. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и чл. 37-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Обавештавају се грађани да ће дана 15.08.2019. године отпочети рани јавни увид елабората Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Ниш, у трајању од 15 дана, закључно са 29.08.2019. године, а по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам број 350-01-1052/19-11 од 02.08.2019. године.
Елаборат за рани јавни увид Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Ниш израдио је Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд и ЈП „Завод за урбанизам Нишˮ.
Увид у елаборат сва заинтересована правна и физичка лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним елаборатом, а у току трајања раног јавног увида, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Увид у елаборат биће доступан и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По завршеном раном јавном увиду носилац израде планског документа припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија одређена Законом.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.

Елаборат

карта 2 – намена
карта 1 – саобраћај