Упутство за припрему буџета општине Ћуприја за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину

На основу члана 31. став 1. тачка 2. подтачка 1., члана 36. став 3. и члана 40. и 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја доставља

Упутство за припрему буџета општине Ћуприја за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину

Поступак припреме и доношења буџета локалне власти уређен је Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) (у даљем тексту: Закон) и извршава се према буџетском календару (члан 31. Закона).
У складу са буџетским календаром, Министарство финансија Републике Србије, (у даљем тексту : МФ), доставило је локалним самоуправама Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, на основу ког Одељење за финансије израђује и доставља буџетским корисницима Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину (у даљем тексту: Упутство).
Табеле 1-4
Prilog – model Plana za uvodjenje rodno odgovornog budzetiranja
Rodno odgovorno budzetiranje na lokalu – ciklus pripreme budzeta za 2021. godinu
FINAL Obrasci_za_programski_budzet_2021-predefinisani