Измена јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за друштвене делатности, привреду
и локални економски развој
Група за привреду и пољопривреду
Бр: сл./2020-06
15.05.2020. год.
Ћ У П Р И Ј А

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА У 2020. ГОДИНИ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, дана 12.05.2020. године, донело је измену Јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години.

На основу измене нови рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје у складу са Јавним позивом је до 30. јуна 2020. године.

Предмет подстицаја су прихватљиви трошкови инвестиције за набавку новог трактора, који је намењен и који се користи за извођење пољопривредних радова у примарној биљној и сточарској производњи, снаге мотора до највише 60 киловата (kW) и који је произведен у Републици Србији или чији модел произвођач увози у растављеном стању и склапа на својим производним линијама у Републици Србији пре објављивања овог Јавног позива.

Право на подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; и ако је у потпуности реализовало инвестицију за коју подноси захтев у периоду од 1. јануара 2020. године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје
Захтев се подноси у затвореној коверти лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.

Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину је 800.000 динара.

Информације у вези расписаног Јавног позива и Измене јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, као и телефон Групе за привреду и пољопривреду Одељења за привреду, друштвене делатности и локални економски развој општине Ћуприја: 035/8150926.