Некатегорисано

ЗНАЧАЈ ОЧУВАЊА ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА

Јелена Ђулинац председница Општине Ћуприја и  Владимир Васиљевић њен заменик обишли су археолшки локалитет североисточна кула античког града Хореум Марги. Радови на конзервацији овог значајног  сегмента материјалне културе античког периода трају од 2018 године и финансирају се из буџета општине и субвенција министартсва културе Републике Србије. Председницу и њеног заменика са досадашњим радовима на конзеравацији остатака древног римског града упознали су Марија Каличанин, археолог регионалног Завода за заштиту споменика и Новак Новаковић директор музеја. Подвлачећи да се један од најзначајнијих градова  источног дела римског царства налазио на подручју  нашег града Јелена Ђулинац је истакла да је очување и реастаурација објеката материјалне културе прилика да се генерације младих Ћупричана на лицу места упознају са богатом историјом свог града. Уз то, не треба занемарити ни туристички значај овог јединственог археолошког локалитета.

У конзеравацију североисточног зида Хореум Маргија досад је из пројеката Министарства културе уложено 5, 5 милиона динара, локална самоуправа је издвојила 2 милиона, а укупна вредност прве и друге фазе конзерваторских радова је 22 милиона динара. Координатор и супервизор  свих радова је Завод за заштиту споменика из Крагујевца.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ о издатом Решењу дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

 

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом(“Службенигласник Републике Србије“ број 36/2009  88/2010,14/2016, 95/2018-др.закон и 35/2023) објављује:

                                                            ОБАВЕШТЕЊЕ

 о издатом Решењу дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада оператера Метал Павловић Д.О.О Ћуприја na кп. бр 4498/11 КО Ћуприја-град  и  4883/1 КО Ћуприја-ван града

Управљање неопасним отпадом, вршиће се под контролом оператера “Метал Павловић”  Д.ООЋуприја. од тренутка преузимања отпада кроз следеће активности:

Основни процеси који се одвијају у предметном постројењу за управљање отпадом могу се поделити на процесе:

  1. пријем робе

2..примарно разврставање

3..мерење материјала

4..третман

5..означавање

6..складиштење

7..отпрема материјала

Увид у издато Решење може се извршити у року  од 7 дана од дана објављивања  овог обавештења у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове  и заштиту животне средине, ул. „13 октобар“ бр.7, у дворишту Општинске управе Ћуприја  од 11 до 14 часова.

 

 

Интерни конкурс

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:111-10/2022-01-2
Дана:7.10.2022. године
Ћуприја, 13. октобар бр.7

На основу члана 19. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. Закон, 95/2018 и 114/2021), члана 4 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016 и 12/2022), закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број:112-7644/2022 од 30. септембра 2022. године,заведен у Општинској управи општине Ћуприја под бројем112-74/2022-01-2, Одлуке о организацији Општинске управе општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, брoj 33/2016 и 35/19), Кадровског плана Општинске управе општине Ћуприја, Правобранилаштва општине Ћуприја и Службе буџетске инспекције општине Ћуприја и Интерне ревизије општине Ћуприја за 2022. годину („Службени гласник општине Ћуприја“, бр.46/21) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја, Служби буџетске инспекције општине Ћуприја и Интерне ревизије општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, број:18/22, 22/22 и 23/22), Начелник Општинске управе Општине Ћуприја, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа општине Ћуприја
35 230 Ћуприја, ул. 13.октобар број 7

II Радно место које се попуњава – утврђено је чланом 23. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја, Служби буџетске инспекције општине Ћуприја и Интерне ревизије општине Ћуприја:

У Одељењу локалне пореске администрације- Одсек за утврђивање и контролу

Радно место: „Порески контролор“

Интерни конкурс

Политика приватности

Uslovi korišćenja aplikacije
Korišćenjem ove aplikacije, prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas kao Korisnika i Opštine, koja je vlasnik ove aplikacije. Prilikom logovanja, prihvatanje ovih Uslova korišćenja smatra se zaključenjem ugovora na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja dajete svoj bezuslovni i neopozivi pristanak da ćete se prilikom korišćenja usluge pridržavati ovih Uslova korišćenja.
Pojedini izrazi korišćeni u ovim Uslovima korišćenja imaju sledeće značenje:
Opština Ćuprija (“Opština”) pruža, a Korisnik koristi Uslugu, pristupajući Sadržaju; „Korisnik“ (u množini: „Korisnici“) je lice odnosno lica, fizička ili pravna, strana ili domaća, koja koriste Uslugu, bez obzira na vrstu uređaja sa kojeg pristupaju, vreme pristupa, trajanje korišćenja Usluge, kao i bez obzira na fizičku ili elektronsku adresu sa koje pristupaju aplikaciji;
„Usluga“ je činjenje dostupnim Korisniku Sadržaja koji se objavljuje na aplikaciji, u lične i nekomercijalne svrhe;
„Sadržaj“ podrazumeva tekst, grafiku, slike, zvukove, video i drugi materijal koji se objavljuje na aplikaciji kojem se može pristupiti, bez obzira na oblik saopštavanja Korisniku;
“Aplikacija” je aplikacija za uređaje dostupna na “Apple store” i “Google play” store;
„Komentari“ su komentari koje Korisnik objavljuje na aplikaciji,
„Podaci o korisniku“ su podaci o korisniku/korisnicima koji se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Usluge i pristupa Sadržaju i podaci o Korisniku koje Korisnik lično dostavi Kompaniji;
“Profil “ je usluga koja se pruža Korisnicima sa korisničkim nalogom koji ima neograničen pristup Sadržaju, mogućnost komentarisanja I lajkovanja sadržaja.
Sastavni deo ovih Uslova korišćenja su Politika privatnosti.
Otvaranje Korisničkog naloga dozvoljeno je samo licima koja su navršila najmanje 15 godina života, pa prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, potvrđujete i garantujete da ste dovoljnog uzrasta za korišćenje Usluge.
Svi sadržaji objavljeni na aplikaciji su u isključivom vlasništvu Opštine i koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe.
Sadržaj aplikacije kao i svi delovi Sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Opštini. Korišćenjem Sadržaja ne stičete vlasništvo na bilo kom delu Sadržaja kojem pristupate
Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije, kao i celokupan Sadržaj dostupan na aplikaciji je u isključivom vlasništvu Opštine.
Na sve sporne odnose između ugovornih strana koji nastanu usled korišćenja Usluge, primenjivaće se pravo Republike Srbije.

Odricanje i ograničenje od odgovornosti
Sadržaj koji se nalazi na aplikaciji, ili bilo koji deo predmetnog Sadržaja ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se isti ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka.
Celokupan Sadržaj, koji pored intelektualne svojine uključuje i objavljivanje informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, prognoza i projekcija, podložan je izmenama. Opština zadržava pravo da u svakom trenutku, po svom izboru izvrši izmenu ili uklanjanje Sadržaja.
Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglasni ste i razumete da se Sadržaj isporučuje Korisnicima takav kakav je, u obliku u kojem je učinjen dostupnim, sa svim eventualnim greškama i bez bilo kakvih izričitih ili prećutnih garancija u pogledu kvaliteta ili količine Sadržaja ili funkcionisanja aplikacije. Opština. ne garantuje da će pružanje usluge preko aplikacije biti bez grešaka ili prekida u radu i pouzdanje u funkcionisanje Usluge je u potpunosti rizik Korisnika.
Razumete i saglasni ste da Opština nije odgovorna za bilo kakvu štetu (materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu, stvarnu ili buduću) ili bilo kakve gubitke ili izmaklu korist koji bi mogli da nastanu usled: nefunkcionisanja usluge i to aplikacije; nemogućnosti upotrebe aplikacije; performansi aplikacije; bilo kakvih grešaka ili propusta u radu aplikacije; kao ni za bilo kakvo oštećenje računara, mobilnog uređaja ili druge opreme ili tehnologije bilo kojeg korisnika koji bi nastali u vezi sa korišćenjem aplikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu od bilo kakvog kršenja bezbednosti, privatnosti ili računarskog virusa, greške, prevare, prekida u radu, kvara na uređaju ili mreži ili bilo koje druge smetnje uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak podataka, kvarove ili neispravnost uređaja.

Obaveze posetilaca/korisnika aplikacije
U cilju efikasnog, bezbednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na aplikaciji nije dozvoljeno:
1. Objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećim propisima;
2. Objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, pretećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;
3. Objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne ili kojima se povređuju prava drugih lica;
4. Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog, pravnog ili fizičkog lica;
5. Manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmenjuje ili prenosi;
6. Objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;
7. Objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim štetnim fajlovima ili programima;
8. Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca aplikacije.
Zadržavamo pravo da uklonimo sadržaj koji smatramo neprimerenim ili koji nije u skladu sa Uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja nastane kao posledica njihovih aktivnosti.

Korisnički nalozi i članstvo
Da biste pristupili određenim uslugama koje pružamo, potrebno je da imate aktivan Korisnički nalog.
Kada otvorite nalog na aplikaciji, u celosti ste odgovorni za održavanje bezbednosti sopstvenog naloga kao i za sve aktivnosti koje se dešavaju u okviru vašeg naloga, kao i bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa nalogom. U cilju bezbednosti, nemojte odavati bilo kome vašu korisničku lozinku. Davanje netačnih kontakt informacija bilo koje vrste biće sankcionisano gašenjem naloga. Obavezni ste da bez odlaganja prijavite svaku zloupotrebu svog korisničkog naloga. U slučaju neovlašćene upotrebe naloga od strane trećih lica, Opština neće biti odgovorna za radnje ili propuste, uključujući i bilo kakvu štetu bilo koje vrste u vezi sa takvim radnjama ili propustima.
Zadržavamo pravo suspenzije ili uklanjanja korisničkog naloga ili bilo kog njegovog dela, ako se utvrdi da je Korisnik naloga prekršio bilo koju obavezu Uslova korišćenja ili je ponašanje korisnika imalo tendenciju da prouzrokuje bilo kakvu vrstu štete.

Pravila komentarisanja
Podržavamo pozitivne komentare i kritike, lični napadi i zlostavljanje se neće tolerisati.
Slobodni ste da kritikujete ideje drugih, ali nećemo tolerisati uvrede ili pretnje. Ne ponižavajte nikoga ni na koji način. To što niste bili nepristojni ili vulgarni ne znači da možete da ponižavate druge. Ne navodite lična imena drugih čitalaca i ne uznemiravajte druge čitaoce ili bilo koje druge osobe. Ne otkrivajte nečiji stvarni identitet ili lične podatke. Nemojte se pretvarati da ste neko drugi i da ste povezani sa nekim sa kim niste.
Nećemo tolerisati rasizam, seksizam, homofobiju ili druge oblike govora mržnje ili bilo kakvo ponašanje koje se na bilo koji način može tumačiti kao takvo.
Pristojno izražavanje mišljenja koje NIJE na bilo koji način zloupotreba, agresija, pretnja ili govor mržnje, ne smatra se uvredljivim, čak i ako ga pojedinci doživljavaju tako. S druge strane, izražavanje bilo kakvog mišljenja koje na bilo koji način predstavlja zloupotrebu, agresiju, pretnju ili govor mržnje, uvek se smatra uvredljivim čak i ako se to isto mišljenje izražava pristojnim rečnikom. Ne vređajte ljude, a naročito ne vređajte ljude na osnovu njihovog seksualnog identiteta, religije ili nacionalnosti. Ne promovišite nasilje ili bilo kakve grupe povezane sa nasiljem.
Zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji sadržaj koji je na bilo koji način krajnje uvredljiv ili preteći i da ograničimo ili ukinemo konverzacije koje vode u besmislene uvredljive rasprave. Uklonićemo sve komentare koji su očigledno komercijalni ili na neki drugi način slični „spamu“. Svi neprimereni komentari koji bi mogli predstavljati pretnju bilo kome biće kopirani i privremeno obrisani biće prijavljeni nadležnim državnim organima.
Politika privatnosti
Opština čiju aplikaciju koristite, poštuje vaše pravo na privatnost kao korisnika naših usluga i zato vas ovom Politikom privatnosti informišemo koje vaše podatke o ličnosti prikupljamo, zašto ih prikupljamo, kako ih koristimo, na koji način ih obrađujemo, kao i koja su vaša prava i na koji način možete da ih ostvarite. Obezbeđujemo da se lični podaci naših Korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama propisa Republike Srbije kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije. Politika privatnosti se primenjuje na sve usluge i proizvode čije korišćenje uključuje obradu podataka o ličnosti. Naša Politika privatnosti omogućava Vam da saznate kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga, kada koristite sajt i/ili aplikaciju, a pre svega:
Ko je administrator vaših ličnih podataka,
Koje podatke obrađujemo i u koju svrhu,
Po kom osnovu obrađujemo podatke,
Koliko dugo procesuiramo podatke,
Koja su prava naših korisnika u smislu obrade ličnih podataka,
Sa kim delimo podatke
1. Administrator ličnih podataka
Administrator vaših ličnih podataka je Opština. Pristajanjem na ove Uslove korišćenja, dajete saglasnost Opštini da prikuplja i obrađuje prikupljene lične podatke te da odlučuje o ciljevima i metodama obrade vaših ličnih podataka, tj.kako će se vaši podaci koristiti.
2. Koji vaši podaci se prikupljaju i u koju svrhu?
Vaše podatke o ličnosti možemo da prikupljamo i obrađujemo radi omogućavanja pristupa određenim sadržajima – prilikom kreiranja Korisničkog naloga; radi ispunjenja zakonskih obaveza.
Prilikom posete i korišćenja naše aplikacije isključivo u informativne svrhe, odnosno ukoliko se ne registrujete ili nam vaše lične podatke ne date na neki drugi način, prikupljamo samo one vaše lične podatke koje prenosi vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bismo mogli da Vam prikažemo našu aplikaciju i da obezbedimo stabilnost i sigurnost.
Isključivo nakon vašeg izričitog pristanka na korišćenje podataka, vaši će podaci biti čuvani i upotrebljeni za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Podaci se čuvaju na “cloud” serverima koje je zakupio City Soft Solutions doo i pristup podacima imaju samo ovlašćena lica Opštine i administratori aplikacije.
Svrha prikupljanja navedenih podataka o ličnosti je kreiranje Korisničkog naloga na aplikaciji kao i svrha ostvarenja legitimnog interesa Opštine. Podatke prikupljamo od lica na koje se podaci odnose, i to na način da nam ih oni dostave. Podaci se na ovaj način prikupljaju prilikom kreiranja Korisničkog naloga, pri čemu ako želite da kreirate Korisnički nalog, obavezni ste da nam dostavite važeću email adresu. Pored toga, po svom izboru, u predviđena polja na podešavanjima svog naloga možete uneti i sledeće podatke: pol; datum rođenja; zemlja; obrazovanje; profesija; broj mobilnog telefona; Na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane Opštine, vaše lične podatke nam takođe ustupate: za beleženje istorije pregledanja naše aplikacije.
3. Po kom osnovu obrađujemo podatke
Zakonski osnov obrade podataka o ličnosti je vaš pristanak kao lica na koje se podaci odnose, izvršenje ugovorne obaveze kao i legitimni interes rukovaoca iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: ZZPL).
4. Koliko dugo obrađujemo podatke?
Vaši podaci će biti obrađivani u slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost,ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes, i to do podnošenja prigovora ili opoziva saglasnosti,
5. Koja su vaša prava u slučaju obrade ličnih podataka?
U skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), imate sledeća prava u odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka i od strane naših pouzdanih partnera:
– pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,
– pravo na zahtevanje ispravke podataka,
– pravo na brisanje podataka,
– pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,
– pravo ograničavanja obrade podataka.
Ako se vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre vašeg opoziva.
Pravo lica na prenosivost podataka znači pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili Opštini dobijete u uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da takve podatke prenesete drugom rukovaocu.
Imate pravo na ispravku podataka o ličnosti, odnosno imate pravo podneti zahtev za ispravku vaših netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da dopunite nepotpune podatke o ličnosti, između ostalog i davanjem dodatne izjave.
Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) označava vaše pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:
– kada vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
– kada opozovete pristanak na osnovu kojeg se obrada podataka o ličnosti i posebnih podataka o ličnosti vršila u jednu ili više svrha obrade, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
– kada uložite prigovor na obradu podataka u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
– kada su vaši podaci o ličnosti nezakonito obrađeni;
– kada podatke o ličnosti moramo brisati radi poštovanja naših zakonskih obaveza u skladu sa pravom Republike Srbije.
Imate pravo na ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:
– kada osporavate tačnost podataka o ličnosti ograničićemo obradu na period koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
– kada je obrada vaših podataka o ličnosti nezakonita, a protivite se brisanju podataka te umesto toga tražite ograničenje njihove obrade;
– kada više ne postoji potreba obrade vaših podataka o ličnosti, a zahtevate da sa obradom nastavimo radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane vaših pravnih zahteva; i
– kada uložite prigovor na obradu na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, očekujući potvrdu da li postoje zakonski razlozi za obradu podataka o ličnosti koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

6. Pravo na prigovor
Imate pravo na prigovor, što znači da imate pravo uložiti prigovor Opštini na obradu podataka o ličnosti. Kada uložite prigovor, Opštini više nije dozvoljeno da obrađuje vaše podatke o ličnosti, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.
O vašem zahtevu za ostvarivanje prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti, postupićemo u roku od 30 dana. Ovaj rok može u opravdanim slučajevima biti produžen za još 60 dana.
Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd (u nastavku teksta: Poverenik).
Imate pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatrate da je obrada podataka izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite. Poverenik je dužan da Vas obavesti o toku postupka koji vodi, rezultatima postupka, kao i o pravu lica da pokrene sudski postupak u skladu sa članom 83. Zakona. Pritužba se podnosi u pisanom obliku, neposredno ili elektronski na obrascu Pritužba, poštom na gornju adresu ili na email: prituzba@poverenik.rs.
7. Kako možete ostvariti svoja prava?
Kako nas kontaktirati u vezi sa ličnim podacima? Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na zvaničnu adresu Opštine.
8. Sa kim delimo podatke?
Vaši podaci se neće deliti trećim licima u skladu sa Zakonom Republike Srbije.

Упитник о изјашњавању корисника о квалитету пружања комуналне услуге од стране вршиоца комуналних делатности

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима ( „ Сл.гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 7а. Одлуке о комуналним делатностима-пречишћен текст („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 14/18 ) који гласи :„ Корисници комуналних услуга са територије општине Ћуприја могу да се изјашњавају о квалитету пружања комуналне услуге од стране вршиоца комуналних делатности, електронским путем, попуњавањем упитника који ће бити објављен на званичном сајту општине Ћуприја( www.cuprija.rs ), а у писаној форми упитник може да се преузме у Услужном центру Општинске управе општине Ћуприја.

Упитник о изјашњавању корисника

Одржана свечана седница Скупштине општине Ћуприја: „Кључ града“ ове године отишао у руке Клауса Јохана Беша, председника СМП аутомотив

„Точак развоја Ћуприје, који смо покренули 2013. године, сада је практично незаустављив“, изјавио је на данашњој свечаној седници Нинослав Ерић, председник Скупштине општине Ћуприја.

Опширније ..

Јавна набавка мале вредности услуга израде измене пројектно техничке документације Атлетски центар Србије Стадион

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-10/2020-04
Дана: 20.07.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга израде измене пројектно техничке документације Атлетски центар Србије Стадион бр. 404-5-10/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Измена јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, дана 12.05.2020. године, донело је измену Јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години.

Опширније ..