Конкурс за избор корисника подстицајних средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину, за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), члана 40. Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр.30/19), у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2022. год. донетог на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној дана 20.06.2022. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.16/22), а по прибављеном Решењу о претходној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.320-00-05429/2022-09 од 09.06.2022. год на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда (у даљем тексту: Комисија), начелник Општинске управе општине Ћуприја, расписује

КОНКУРС
за избор корисника подстицајних средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину, за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Конкурсом се утврђују: укупно опредељена средства, врсте подстицаја, корисници средстава, општи и специфични услови, документација која се подноси уз захтев, рокови, начин избора корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2022. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2022. годину.

Укупна средства предвиђена за ову меру подршке су ограничена и износе 1.000.000,00 динара – шифра инвестиције 302.2 – Подршка активностима везаним за рурални туризам.

Конкурс
Захтев