Конкурс за избор корисника подстицајних средстава из буџета општине Ћуприја за 2021. годину, за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), члана 40. Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр.30/19), у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2021. год. донетог на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној дана 16.04.2021. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.11/21), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.320-00-02806/2021-09/од 09.04.2021 год на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда, начелник Општинске управе општине Ћуприја, расписује

 

КОНКУРС

за избор корисника подстицајних средстава из буџета општине Ћуприја за 2021. годину, за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

 

Konkurs – nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam)

Zahtev Konkurs nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam)

Izjava za konkurs2021 nepoljoprivredne aktivnosti ( ruralni turizam)