Оглас

У поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског BROWN SUGAR DOO, ĆUPRIJA са седиштем у Ћуприји, Ул.Војводе Бојовића бр.9 ПИБ: 106259820 , МАТИЧНИ БРОЈ: 20439637, на основу члана 2а, 105. и 108. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Службени гласник РС», бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04. 61/05 , 61/07,20/09 ,53/10,101/11 , 2/12,93/12, 47/13 …138/22), члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службни гласник РС», бр. 62/06,47/11,93/12….124/22,)и чл. 210. тачка 1. и чл. 211. тачка 2. Закона о општем управном поступку, („Сл. гласник РС“ , бр.18/2016 ,95/18 и 2/23), дана 27.02.2023. године

Општинска управа општине Ћуприја – Одељење локалне пореске администрације
Објављује
ОГЛАС о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Оглас је објављен у дневном листу Политика дана 3.3.2023. године

Оглас

Поништај огласа