ОДЛУКА О ИЗБОРУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА КОЈИМА СУ ДОДЕЉЕНА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА

 

 

На основу члана  44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014- др закон и 101/2016 – други закон.), члана 60. Статута општине Ћуприја (“Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), члана 27. Правилника о суфинансирању енергетске санације  породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе  („Службени гласник општине Ћуприја“ број : 40/21), а након спроведеног Јавног позива за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Ћуприја за 2022. годину, број: 06-106-14/2022-01-1 који је расписан  16.06.2022.године,  Општинско веће општине Ћуприја, дана                2022.     године, доноси :

                                                                                ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА КОЈИМА СУ ДОДЕЉЕНА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА

                                                                                 I

 Усваја се Одлука о избору крајњих корисника који су поднели пријаве на Јавни позив  за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Ћуприја за 2022. годину, а коју је након спроведеног Јавног позива  утврдила Комисија за реализацију енергетске санације образована Решењем општинског већа општине Ћуприја број : 06-232-5/2021-01-1 од  22.12.2021.године.

 

 

РЕДНИ БРОЈ БРОЈ ПРИЈАВЕ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ АДРЕСА
452-14/2022-01-1 Рајић Бане Вирине бб
452-3/2022-01-1 Милановић Ненад Ћуприја,

Цара Лазара 55

452-16/2022-01-1 Ристић Слободан Ћуприја,

Станоја Томића 16

452-5/2022-01-1 Мартиновић Славољуб Ћуприја,

Лоле Рибара 21

 

452-7/2022-01-1 Николић Милорад Исаково бб
452-2/2022-01-1 Ранђеловић Зоран Ћуприја,

Шумадијска 7

452-8/2022-01-1 Тодосијевић Југослав Ћуприја,

Др. Воје Суботића 32

452-15/2022-01-1 Ракић Игор Ћуприја,

Бошка Ђуричића 12

452-11/2022-01-1 Живковић Милоје Вирине бб
452-1/2022-01-1 Банковић Никола Ћуприја,

Ивана Милутиновића 37

452-10/2022-01-1 Живковић Дане Вирине бб
452-12/2022-01-1 Динић Сима Батинац бб
452-9/2022-01-1 Радисављевић Жељко Сење

Раваничка 83

                                                                                  II

ОДБАЦУЈУ СЕ пријаве следећих подносиоца јер не испуњавају услове (у пријавама недостаје основна документација) утврђене Јавним позивом  за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Ћуприја за 2022. годину

 

РЕДНИ БРОЈ БРОЈ ПРИЈАВЕ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ АДРЕСА
1. 452-4/2022-01-1 Мијајловић Жаклина Ћуприја,

Ђуре Ђаковића 19

2. 452-6/2022-01-1 Милошевић Видојко Батинац бб

 

Пријава број: 452-4/2022-01-1 од 27.06.2022.године подносиоца Мијајловић Жаклине из Ћуприје ул. Ђуре Ђаковића 19  је благовремена. Није приложено: Оверена изјава о члановима домаћинства . Комисија за реализацију енергетске санације је Закључком број : 06-121/2022-01-1 од 11.07.2022. године наложила Мијајловић Жаклини да до 15.07.2022. године у 15.30  часова уреди пријаву достављањем оверене изјаве о члановима домаћинства. Председник Комисије за реализацију енергетске санације  је о Закључку комисије  обавестио подносиоца пријаве 12.07.2022. електронском поштом. У одговору послатом електронском поштом подносилац пријаве је навео да није у могућности да у задатом року уреди пријаву. Сагласно томе Комисија за реализацију енергетске санације пријаву број : 452-4/2022-01-1 коју је поднела Мијајловић Жаклина је одбацила као неуредну.

Пријава број: 452-6/2022-01-1 од 28.06.2022.године подносиоца Милошевић Видојка  из Батинца  је благовремена. Није приложено : Један од доказа за стамбени објекат из Одељка VI , став 1. тачка 2) Јавног позива :  доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи, грађевинска дозвола добијена кроз редован поступак обезбеђења дозволе, грађевинска  дозвола  добијена  из поступка легализације или решење о озакоњењу. Подносилац пријаве није измирио обавезе по основу изворних јавних прихода које администрира Одељење локалне пореске администрације. Сагласно томе Комисија за реализацију енергетске санације пријаву број : 452-6/2022-01-1 коју је поднео Милошевић Видојко је одбацила као неуредну.

                                                                              III

 Уговори о реализацији енергетске санације потписују се након доношења Одлуке о избору крајњих корисника којима су додељена бесповратна средства . Уговори, којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, потписују се између директних корисника, крајњих корисника и општине Ћуприја.

Општина ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима не грађанима, након што грађанин изврши уплату привредном субјекту целокупну своју обавезу и након завршетка реализације мере.

                                                                                          IV

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Ћуприја  и званичној  интернет страници општине Ћуприја https://www.cuprija.rs.

 

 

                                                                  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

                                                 БРОЈ: _________/2022-01-1  ОД  ________2022. ГОДИНЕ

 

                                                                                                                                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                                                                

                                                                               Јовица Антић,  дипл.правник