ODLUKA O IZBORU KRAJNJIH KORISNIKA KOJIMA SU DODELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA

 

 

Na osnovu člana  44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ br. 129/07, 83/2014- dr zakon i 101/2016 – drugi zakon.), člana 60. Statuta opštine Ćuprija (“Sl.glasnik opštine Ćuprija“, br.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 i  23/13), člana 27. Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije  porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe  („Službeni glasnik opštine Ćuprija“ broj : 40/21), a nakon sprovedenog Javnog poziva za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama na teritoriji opštine Ćuprija za 2022. godinu, broj: 06-106-14/2022-01-1 koji je raspisan  16.06.2022.godine,  Opštinsko veće opštine Ćuprija, dana                2022.     godine, donosi :

                                                                                ODLUKU

O IZBORU KRAJNJIH KORISNIKA KOJIMA SU DODELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA

                                                                                 I

 Usvaja se Odluka o izboru krajnjih korisnika koji su podneli prijave na Javni poziv  za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama na teritoriji opštine Ćuprija za 2022. godinu, a koju je nakon sprovedenog Javnog poziva  utvrdila Komisija za realizaciju energetske sanacije obrazovana Rešenjem opštinskog veća opštine Ćuprija broj : 06-232-5/2021-01-1 od  22.12.2021.godine.

 

 

REDNI BROJ BROJ PRIJAVE PREZIME I IME ADRESA
452-14/2022-01-1 Rajić Bane Virine bb
452-3/2022-01-1 Milanović Nenad Ćuprija,

Cara Lazara 55

452-16/2022-01-1 Ristić Slobodan Ćuprija,

Stanoja Tomića 16

452-5/2022-01-1 Martinović Slavoljub Ćuprija,

Lole Ribara 21

 

452-7/2022-01-1 Nikolić Milorad Isakovo bb
452-2/2022-01-1 Ranđelović Zoran Ćuprija,

Šumadijska 7

452-8/2022-01-1 Todosijević Jugoslav Ćuprija,

Dr. Voje Subotića 32

452-15/2022-01-1 Rakić Igor Ćuprija,

Boška Đuričića 12

452-11/2022-01-1 Živković Miloje Virine bb
452-1/2022-01-1 Banković Nikola Ćuprija,

Ivana Milutinovića 37

452-10/2022-01-1 Živković Dane Virine bb
452-12/2022-01-1 Dinić Sima Batinac bb
452-9/2022-01-1 Radisavljević Željko Senje

Ravanička 83

                                                                                  II

ODBACUJU SE prijave sledećih podnosioca jer ne ispunjavaju uslove (u prijavama nedostaje osnovna dokumentacija) utvrđene Javnim pozivom  za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama na teritoriji opštine Ćuprija za 2022. godinu

 

REDNI BROJ BROJ PRIJAVE PREZIME I IME ADRESA
1. 452-4/2022-01-1 Mijajlović Žaklina Ćuprija,

Đure Đakovića 19

2. 452-6/2022-01-1 Milošević Vidojko Batinac bb

 

Prijava broj: 452-4/2022-01-1 od 27.06.2022.godine podnosioca Mijajlović Žakline iz Ćuprije ul. Đure Đakovića 19  je blagovremena. Nije priloženo: Overena izjava o članovima domaćinstva . Komisija za realizaciju energetske sanacije je Zaključkom broj : 06-121/2022-01-1 od 11.07.2022. godine naložila Mijajlović Žaklini da do 15.07.2022. godine u 15.30  časova uredi prijavu dostavljanjem overene izjave o članovima domaćinstva. Predsednik Komisije za realizaciju energetske sanacije  je o Zaključku komisije  obavestio podnosioca prijave 12.07.2022. elektronskom poštom. U odgovoru poslatom elektronskom poštom podnosilac prijave je naveo da nije u mogućnosti da u zadatom roku uredi prijavu. Saglasno tome Komisija za realizaciju energetske sanacije prijavu broj : 452-4/2022-01-1 koju je podnela Mijajlović Žaklina je odbacila kao neurednu.

Prijava broj: 452-6/2022-01-1 od 28.06.2022.godine podnosioca Milošević Vidojka  iz Batinca  je blagovremena. Nije priloženo : Jedan od dokaza za stambeni objekat iz Odeljka VI , stav 1. tačka 2) Javnog poziva :  dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji, građevinska dozvola dobijena kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole, građevinska  dozvola  dobijena  iz postupka legalizacije ili rešenje o ozakonjenju. Podnosilac prijave nije izmirio obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda koje administrira Odeljenje lokalne poreske administracije. Saglasno tome Komisija za realizaciju energetske sanacije prijavu broj : 452-6/2022-01-1 koju je podneo Milošević Vidojko je odbacila kao neurednu.

                                                                              III

 Ugovori o realizaciji energetske sanacije potpisuju se nakon donošenja Odluke o izboru krajnjih korisnika kojima su dodeljena bespovratna sredstva . Ugovori, kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze, potpisuju se između direktnih korisnika, krajnjih korisnika i opštine Ćuprija.

Opština će vršiti prenos sredstava isključivo privrednim subjektima ne građanima, nakon što građanin izvrši uplatu privrednom subjektu celokupnu svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.

                                                                                          IV

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ćuprija  i zvaničnoj  internet stranici opštine Ćuprija https://www.cuprija.rs.

 

 

                                                                  OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE ĆUPRIJA

                                                 BROJ: _________/2022-01-1  OD  ________2022. GODINE

 

                                                                                                                                                                                                                                                              PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                                

                                                                               Jovica Antić,  dipl.pravnik