Одлука о остваривању права на доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за први разред

На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/2017, , 46/2021 – Одлука УС РС, 51/2021 – Одлука УС РС и 53/2021 – Одлука УС РС, 66/2021 и 130/2021), члана 11. Закона о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96 и 29/2001), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 111/2021-други закон) и члана 40. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19) Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 08. 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
о
остваривању права на доделу бесповратних новчаних средстава
у висини основног пакета штампаних уџбеника
за први разред за ученике јавних основних школа
на територији општине Ћуприја за школску 2022/2023. годину

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се ближи услови, критеријуми, начин и поступак остваривања права на доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за први разред (за предмете: математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као обавезан предмет) за ученике јавних основних школа на територији општине Ћуприја за школску 2022/2023. годину.
Члан 2.
Право на доделу бесповратних новчаних средстава имају сви родитељи, односно други законски заступници деце уписане у први разред јавних основних школа за школску 2022/2023 годину на територији општине Ћуприја, осим ученика који су добили бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Одлука

Образац 1 – Захтев
Образац 2 – Потврда

Образац 3 – ИЗЈАВА_о_сагласности_на_обраду_података