Питања и одговори везани за спровођење мера енергетске санације

Питања привредних субјеката и одговори њима у вези спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја у оквиру пројекта „ Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане Србије“ – ажурирано 18.10.2023.

Питање:
– Да ли се прилог 3 и прилог 4 предаје уз пријаву на јавни позив ?
Одговор:
– Не, прилог 3 и прилог 4 се не предају у пријави за јвни позив. Ова два прилога служе привредним субјектима да се упознају са уловимакоје је неопходно да испуњавају током реализације активности.

Питање:
– На колико дана се ажурирају листе привредних субјеката ?
Одговор:
– На основу Одлуке о расписивању јавног позива , измена и допуна листе привредних субјеката се врши по потреби , а најдуже сваких 15 дана .

Питање :
– До када траје јавни позив за привредне субјекта ?
Одговор:
На основу Одлуке о расписивању јавног позива,
– Јавни позив за привредне субјекте ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане Србије“ а најдуже до 30.11.2027. године

 

Питања директних корисника (грађана) и одговори њима у вези спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја у оквиру пројекта „ Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане Србије“

Питање:
– До када траје пријављивање за грађане ?

Одговор:
– Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава а најдуже до 31.12.2023. године.

Питање:
– Где може да се узме пријавни образац ?
Одговор:
– Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници општине www.cuprija.rs или на писарници општине и саржи :
Прилог 1 – за грађане-Пријавни образац и образац о стању породичне куће
Прилог 2 – Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације
– Листу привредних субјеката за спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја

Питање:
Да ли може на конкурс да се пријави особа која живи у иностранству и не води се да живи на адреси где се објекат налази, а за који би конкурисала ?
Одговор:
Право учешћа на Јавном позиву имају крајњи корисници који станују у објектима и испуњавају следеће услове:
1) Да је објекат легалан (важи и за грађевинску дозволу);
2) Да је подносилац пријаве:
-власник објекта или;
-корисник објекта са пријавом боравка на адреси објекта и приложеном писаном сагласности власника објекта овереној код јавног бележника
– да се у објекту станује током целе године

Питање:
Да ли објекат (за који се конкурише) треба да буде легалан ?

Одговор:

Потребно је да поседујете неки доказ о легалности објекта:

-Употребна дозвола да је правноснажна, или
-Решење о озакоњењу правноснажно, или
-Извод из листа непокретности из кога произилази да је објекат уписан у складу са прописима о изградњи или да је изграђен пре доношења прописа о изградњи;

Напомена: грађани нису у обавези да достављају документацију која је јавно доступна
(нпр. Извод из листа непокретности).

Питање:
Да ли се суфинансира постављање изолације на стамбено-пословном објекту ?
Одговор:
Средства се неће одобравати за енергетску санацију пословног простора или било каквог другог нестамбеног простора. (суфинансирће се део стамбеног простора , а за део пословног простора вланик сам сноси трошкове )

Питање:
Може ли да се конкурише за меру (7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора, само за етажу спрата ако у приземљу имам урађену ?
Одговор:
Може се конкурисати за меру под бројем (7- замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора ), само за етажу спрата ако у приземљу имам урађену цевну мрежу. Ова мера се може применити само заједно са неком од појединачних мера тачка 4) или 5) или 6) или из пакета који садржи наведене мере.

Питање:
Имам уведен гас, недостају ми неки радијатори на спрату . Може ли да се конкурише само за уградњу грејних тела и пратећег прибора?
Одговор:
Не, за меру (7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора се може конкурисати само заједно са неком од мера под тачком 4) или 5) или 6) из јавног позива.

Питање:
Ако уграђујем топлотну пумпу ваздух-ваздух, да ли морам да заменим (избацим) и грејно тело које имам у кући ?
Одговор:
При примени ове мере није обавезна замена постојећег котла или пећи. Топлотна пумпа мора да има минимални SCOP (сезонски коефицијент грејања) према извору топлотне енергије:
– Ваздух, више од 3,4;
– Земља, више од 4,0;
– Вода, више од 4,5;